הודעה לעיתונות
ליברליזציה במטבע חוץ
 
 
הוסרו כל ההגבלות על משקי בית ועל הסקטור העסקי בתחום מטבע חוץ,
למעט הגבלות על המשקיעים המוסדיים ועסקות עתידיות של תושבי חוץ.
 
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר האוצר, פרופ' יעקב נאמן, ונגיד בנק ישראל, פרופ' יעקב
פרנקל, הודיעו היום על שינוי משטר הפיקוח על מטבע חוץ, כך שלמעשה תותר כל פעילות
או עיסקה במטבע חוץ, למעט רשימת מגבלות מצומצמת. רשימה זו תכלול הגבלות על
המשקיעים המוסדיים (קופות גמל, קרנות פנסיה וחברות ביטוח) ועל חלק מהעסקות
העתידיות של תושבי חוץ.
 
החלטה זו התקבלה בהתאם להודעת ראש הממשלה מחודש יוני 1997 , כי לקראת יום
העצמאות ה- 50 למדינת ישראל ישתנה משטר הפיקוח על מט"ח, ובהתאם להחלטת
הממשלה מיום 13 באוגוסט 1997.
 
המהלך המוכרז היום מסיים את תהליך הסרת הפיקוח על מט"ח המתנהל לגבי תושבי
ישראל - יחידים ועסקים - כבר מסוף שנות ה- 80. החלת השינוי תאפשר לתושבי ישראל
חופש פעולה מלא בביצוע עסקאותיהם במטבע חוץ ובשקלים עם תושבי חוץ.
 
מהלך זה יקל על ביצוע העסקאות וירחיב את האפשרויות העומדות בפני תושבי ישראל
בניהול תיקי הנכסים וההתחייבויות שלהם. חופש הפעולה יגביר את התחרות בענף
השירותים הפיננסיים וכתוצאה מכך יוזלו עלויות המימון. שינוי משטר הפיקוח הוא גורם
חשוב בהשתלבותה של ישראל בכלכלה העולמית, בכך הוא מעודד השקעות זרות במשק -
שיסייעו להגברת הצמיחה וליצירת מקומות עבודה - ופותח אפיקי השקעה חדשים בחו"ל
לחיסכון המקומי.
 
עוד נמסר, כי השינוי המוצע ילווה בשינויי חקיקה שמטרתם להרחיב ולחזק את בסיס
דרישות הדיווח לפיקוח על מטבע חוץ, בהתאם לעיקרון של החלפת הפיקוח בדיווח מוגבר.
דיווח זה יאפשר מעקב שוטף ומהימן אחר תנועות ההון אל המשק וממנו, הדרוש לצורך
המשך ניהול מדיניות מוניטרית יעילה.
 
להלן העסקאות העיקריות שההגבלות עליהן יוסרו:
 
יותר ליחידים להשקיע בחו"ל ללא הגבלה, לרבות במקרקעין ובנדל"ן; היום ניתן לבצע
השקעות אלו רק במסגרת "יחידית נופש" – (“time sharing”).
 
יותר ליחידים ולחברות לנהל חשבונות בבנקים בחו"ל, בין בשקלים ובין במט"ח; היום, למי
שאינו יצואן, מותר לעשות זאת רק בבנקים בארץ.
 
יוסרו כל המגבלות הכמותיות שחלו עד כה על העברות חד-צדדיות לחו"ל מכל סוג, לרבות
תמיכות, מתנות והעברות לחו"ל בידי תושב שעזב את הארץ; כיום יש על העברות אלו
מגבלות כמותיות.
 
תבוטל המגבלה על החזקת מזומנים במט"ח ויותרו תשלומים במט"ח, במזומן ובהמחאות,
בין תושבי ישראל ובינם לבין תושבי חוץ; תבוטל המגבלה על הוצאת שקלים לחו"ל ועל
קבלתם מתושבי חוץ, לרבות קבלת תמורות יצוא בשקלים.
 
תבוטל הדרישה להצגת מסמכים בעת ביצוע עסקאות במט"ח ובשקלים עם תושבי חוץ. עם
זאת, יידרש דיווח על מהותן של העסקאות על מנת לאפשר ניתוח מהימן ומושכל של
תנועות ההון.
 
הפעילות במט"ח ועם חו"ל תוכל להתבצע לאו דווקא באמצעות המוסדות המורשים
בישראל, קרי: הבנקים הסוחרים המוסמכים, הברוקרים, החלפנים וחברות כרטיסי
האשראי, אלא במישרין עם גופים פיננסיים זרים. בכך תגבר התחרות בסקטור הפיננסי
ותגבר יעילותו.
 
שינויים אלו ייכנסו לתוקף לאחר שתושלם ההיערכות המנהלית של הפיקוח על מט"ח עם
הגופים הנוגעים בדבר במשק.
 
להלן העסקאות העיקריות עליהן יישארו ההגבלות:
 
ההגבלות שנותרו על משקיעים מוסדיים תושבי ישראל - איסור על השקעות ריאליות
ופיננסיות בחו"ל של קרנות פנסיה וחברות ביטוח, איסור על השקעות ריאליות של קופות
גמל בחו"ל וההגבלה הכמותית על השקעות שלהן במט"ח (עד 5% משווי התיק). הגבלות
אלה יוסרו בהדרגה בשלבים הבאים, בהתאם למדיניות המיסוי הקיימת על השקעות תושבי
ישראל בחו"ל. יודגש כי כבר היום אין מגבלות על השקעות הבנקים וקרנות הנאמנות
בחו"ל.
 
המגבלות על עסקות עתידיות שקל/מט"ח של תושבי חוץ יוסרו לאחר שיבחנו ההשלכות של
הסרת ההגבלות על משקי בית ויחידים עליהם נמסר היום. צעד זה אמור להסיר את מגבלת
התקופה של חודש ימים על עסקות עתידיות שקל-מט"ח, המבוצעות על ידי תושבי חוץ
ונקובות מט"ח. (עיסקאות אלו מותרות היום ללא הגבלה לתושבי ישראל, אולם מותרות
לתושבי חוץ כאשר האופק שלהן אינו עולה על חודש אחד). יצויין כי לתושבי חוץ מותר זה
מכבר להפקיד שקלים, ללוות בשקלים להשקיע בשוק ני"ע בת"א ולבצע עסקאות עתידיות
בשקלים צמודים לשע"ח ללא הגבלה. המגבלה תוסר, כאמור, לאחר בחינת השפעת
השלכות הליברליזציה לגבי תושבי ישראל עליה הוחלט עתה.