מבנק ישראל נמסר היום כי יתרות מטבע חוץ הסתכמו בסוף חודש יוני 1998 ב- 21,323 מיליוני
דולר, ירידה של 215 מיליוני דולר לעומת סוף חודש מאי.
 
השינוי ביתרות במהלך חודש יוני נבע בעיקר מתשלומי הממשלה לחו"ל בגין פעילות שוטפת,
לרבות החזר חובות.