יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2000
מבנק ישראל נמסר, כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש אפריל 2000, ב- 22,215 מיליוני דולר, ירידה של 462 מיליוני דולר לעומת סוף החודש הקודם.
השינוי ביתרות מטבע החוץ במהלך חודש זה נבע מירידת פיקדונות הבנקים בבנק ישראל, מהוצאות הממשלה למימון פעולותיה בחו"ל ומהפרשי שערים על יתרות מט"ח, בעיקר על רקע התחזקות הדולר לעומת האירו.