התפתחות מדד העמלות במחצית הראשונה של 1999
בחמשת הבנקים הגדולים
 
הבנק הבינלאומי הוא הבנק הזול ביותר במחצית הראשונה של 1999, במתן השירותים
הבנקאיים השכיחים ביותר.
 
בנק לאומי ממשיך להיות הבנק היקר ביותר במחצית הראשונה של 1999, במתן השירותים
הבנקאיים השכיחים ביותר.
 
מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל נמסר, כי בהשוואה של מדד העמלות - המשקף את העלות
הממוצעת של שלושה עשר השירותים הבנקאיים השכיחים - נמצא, כי הבנק הבינלאומי הוא הבנק
הזול ביותר מבין חמשת הבנקים הגדולים, במחצית הראשונה של 1999, ואילו בנק לאומי ממשיך
להיות היקר ביותר.
 
במחצית הראשונה של 1999 עלו העמלות ב- 4.4% ריאלית ביחס למחצית השניה של 1998,
כנראה, כפיצוי על עליית מדד המחירים לצרכן במחצית השניה של שנת 1998. רוב העליה הריאלית
במחצית הראשונה של 1999 נבעה מכך שמדד המחירים לצרכן ירד בחודשים הראשונים של השנה
בעוד שהבנקים לא הורידו במקביל את העמלות. כזכור, במהלך שנת 1998 נרשמה שחיקה ריאלית
של 1.7% במדד העמלות, בעיקר עקב העליות במדד המחירים לצרכן במחצית השניה של השנה.
 
עוד נמסר מהפיקוח על הבנקים, כי בשנים האחרונות - החל מהמחצית הראשונה של שנת 1995
ועד תחילת 1999, ירד מדד העמלות הממוצע בחמשת הבנקים הגדולים בכ- 1.4% ריאלית.
בתקופה זו ירד מדד העמלות של בנק הפועלים בשיעור הגבוה ביותר מבין חמשת הבנקים הגדולים
- בכ- 4.4% ריאלית, ואילו מדד העמלות של בנק המזרחי עלה בשיעור הגבוה ביותר -
כ- 2.9% ריאלית.
 
בפיקוח על הבנקים שבים וממליצים ללקוחות הבנקים להמשיך ולהשוות בין תעריפי העמלות של
הבנקים השונים, ולנסות להפחית עמלות שונות ע"י פנייה לסניף הבנק בו מתנהלים חשבונותיהם.
פרסום מדד העמלות ע"י הפיקוח על הבנקים, נועד לסייע בהעברת מידע על עלות השירותים
הבנקאיים ללקוחות הבנקים, ובכך לתרום לתחרות בענף זה.
 
בפיקוח על הבנקים מסבירים, כי מדד העמלות - המתפרסם עבור חמשת הבנקים הגדולים - מייצג
את העלות הממוצעת של השירותים הבנקאיים השכיחים ביותר עפ"י משקלם בסך ההכנסות של
הבנקים במהלך של חצי שני עבור השנים 1995 – 1999. כמו כן, מדד העמלות מייצג את העלויות
של שירותים בנקאיים אלו עבור לקוחות פרטיים ועסקים קטנים, ולא עבור כלל לקוחות הבנקים.
בהשוואה הנוכחית של מדד העמלות נוספו למדד זה (לאורך כל התקופה) העמלה בגין דמי ניהול
קבועים בחשבון עו"ש פרטי והעמלה בגין חיוב שנתי עבור כרטיס למשיכת מזומן, ונגרעה העמלה
בגין חיוב שנתי עבור כרטיס מידע - שכן עמלה זו נכנסה לפיקוח החל מ- 31/3/99 ותעריפה נקבע ל-
8 ש"ח בכל הבנקים. העמלות הכלולות במדד הנוכחי הן: הנפקת שיק אישי, רישום פעולה בחשבון,
דמי ניהול חשבון עו"ש פרטי, דמי ניהול חשבון חח"ד, תשלום חשבון בדלפק, הפקדת שיק דחוי,
החזרת שיק למושך מסיבת "אין כיסוי מספיק", החזרת שיק למפקיד, קניה או מכירה של ני"ע,
ביצוע חליפין במט"ח, משיכה שוטפת של שאילתות ומידע, וחיוב שנתי עבור כרטיס למשיכת
מזומן.