התפתחות ההשקעות הריאליות של תושבי חוץ בישראל בשנת 1997
 
בשנת 1997 נמשך הגידול בהשקעות הריאליות של תושבי חוץ בישראל, ואלה הסתכמו בכ- 1.8
מיליארדי דולרים (נטו), לעומת כ- 1.4 ב- 1996 וכ- 1.3 מיליארדים ב- 1995.
 
עיקר הגידול בהשקעות הריאליות של תושבי חוץ בשנת 1997 , נרשם בהשקעות של בעלי עניין
בניירות הערך הנסחרים בבורסה בתל-אביב, שהסתכמו ב- 788 מיליוני דולר, לעומת 61
מיליונים ב- 1996.
 
יתרת הנכסים הריאליים של תושבי חוץ בישראל - למעט נכסי מקרקעין - הסתכמה בסוף
1997 בכ- 8 מיליארדי דולרים, לעומת 6.2 מיליארדים ב- 1996.
 
ממחלקת הפיקוח על מט"ח בבנק ישראל נמסר, כי ב- 1997 נמשך הגידול בהשקעות הריאליות
של תושבי חוץ בישראל, ואלה הסתכמו בכ- 1.8 מיליארדי דולרים (נטו), לעומת 1.4 מיליארדים ב-
1996. מרבית ההשקעות הריאליות של תושבי חוץ ב- 1997 התרכזו בענף השירותים הפיננסיים
והיתר התפרס בכל ענפי המשק - ובעיקר בענפי התוכנה, התקשורת, החשמל והאלקטרוניקה.
ראוי לציין, כי במהלך 1997 חלק קטן מהשקעותיהם של תושבי החוץ במשק מומן באשראי שקלי
ממערכת הבנקאות בישראל, ובמקרים אלה לא היה יבוא הון למשק.
 
ההשקעות (ברוטו) של תושבי חוץ הסתכמו ב- 1997 בכ- 3 מיליארדי דולרים, לעומת כ- 2
מיליארדים ב- 1996. מרבית הגידול בהשקעות אלה היו של תושבי חוץ בעלי עניין בחברות
שמניותיהן נסחרות בבורסה בתל-אביב. השקעות אלה עלו ב- 1997 באופן ניכר והסתכמו ב- 788
מיליוני דולרים, לעומת 61 מיליונים בלבד בשנת 1996. הגידול בהיקפן של השקעות בעלי העניין
בניירות הערך הנסחרים בבורסה בתל-אביב ב- 1997 חל על רקע תהליך ההפרטה וההגבלות
שחייבו את הבנקים למכור חלק מאחזקותיהם בתאגידים ריאליים. גידול זה התבטא בשתי
עסקאות גדולות: מכירת מניות בנק הפועלים ע"י הממשלה לקבוצת משקיעים מחו"ל, ומכירת
מניות חברת הביטוח "מגדל" לחברת "ג'נרלי". ככל הנראה, תושבי חוץ מעדיפים להשקיע
בחברות ישראליות הנסחרות בבורסה עקב כללי הדיווח והגילוי הנאות החלים עליהן והקלות
היחסית לממש השקעות באמצעות הבורסה. יחד עם זאת, השקעתם של תושבי החוץ בחברות
ישראליות שאינן נסחרות בבורסה נמצאת במגמת עלייה מתמדת משנת 1994, והיקפן בשנת 1997
הגיע ל- 903 מיליוני דולרים, לעומת כ- 740 מיליונים ב- 1996 ו - 223 מיליונים ב- 1994. עוד
נמסר, כי ב- 1997 קטנו היקפי ההנפקות הפרטיות והמיזוגים בחו"ל, אשר והסתכמו ב- 192
מיליוני דולרים לעומת 489 מיליונים בשנת 1996.
 
ממחלקת הפיקוח על מט"ח נמסר עוד, כי ההיקף של מימוש ההשקעות הריאליות של תושבי חוץ
בישראל הסתכם בשנת 1997 ב- 1.1 מיליארדי דולרים, לעומת 0.7 מיליארדים בשנת 1996. העלייה
בהיקף המימושים באה לידי ביטוי בעיקר בהיקף הפרעונות של הלוואות שתושבי חוץ נתנו
לחברות שבבעלותם, ובהיקף ההעברות של עודפי מזומנים מתאגידים ישראליים לתאגידים
קשורים מחו"ל.
 
יתרת הנכסים הריאליים של תושבי חוץ בישראל הסתכמה בדצמבר 1997 בכ- 8 מיליארדי
דולרים. כאשר כ- 55% ממנה מורכב מניירות ערך ישראליים סחירים, לעומת כ- 53% ב- 1996.
אחזקותיהם של בעלי עניין תושבי חוץ בניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל-אביב עלו מכ- 2.4
מיליארדי דולרים ב- 1996 לכ- 3.5 מיליארדים ב- 1997 וזאת, כתוצאה מהשקעות חדשות
ומעליות שערים בבורסה, במהלך התקופה. לעומת זאת, החזקת בעלי עניין, תושבי חוץ, בניירות
הערך ישראליים הנסחרים בחו"ל נותרה כמעט ללא שינוי - כ- 860 מיליוני דולרים בדצמבר 1997.
 
ההשקעות הריאליות של תושבי חוץ בישראל כוללות השקעות בעלי עניין (משקיע ששיעור
אחזקותיו בהון החברה הוא 5% ומעלה) בחברות נסחרות בבורסה, השקעות ישירות בחברות
שאינן נסחרות בבורסה, השקעות בנכסי מקרקעין בישראל ומתן והלוואות לתאגידים ישראליים
שבבעלותם. ההשקעות הריאליות אינן כוללות עסקאות במניות ישראליות המבוצעות בין תושבי
חוץ לבין עצמם.