התפתחות ההעברות מחו"ל בעשור האחרון
בעשור האחרון הסתכמו ההעברות למשק הישראלי מחו"ל בסכום של 75 מיליארדי דולר- מחציתן למגזר הציבורי ומחציתן למגזר הפרטי.
ההעברות למשק מחו"ל מימנו בעשור האחרון את מרבית הגירעון בחשבון הסחורות, השירותים וגורמי הייצור של מאזן התשלומים, ובכך נמנע גידול משמעותי בחוב החיצוני.                         משקל ההעברות מחו"ל לסקטור הציבורי בסך ההעברות למשק ירד מכ-64% ב-1990 ל-40% ב1999.
היקף ההעברות למגזר הפרטי עלה בעשור האחרון, מכ-2 מיליארדי דולר לשנה בראשיתו לכ-5 מיליארדי דולר לשנה בסופו.
העברות המגזר הפרטי לחו"ל גדלו- בעיקר מאז הסרת ההגבלות בתחום הפיקוח על מט"ח במאי 1998 - והגיעו ב-1999 לשיא של כ-700 מיליוני דולר.
מהפיקוח על מט"ח בבנק ישראל נמסר, כי היקף ההעברות מחו"ל למשק הישראלי - למגזר הציבורי ולמגזר הפרטי - הסתכם בשנת 1999 בכ- 8.3 מיליארדי דולר וזאת, לעומת כ6 מיליארדים בשנת 1990.
בפיקוח על מט"ח מסבירים, כי לפי ההגדרות הבינלאומיות המקובלות, ההעברות מחו"ל למשק כוללות את ההעברות השוטפות - המיועדות לתמיכות - ולהעברות הוניות - העברות של עולים חדשים והעברות המיועדות לרכישת נכסים קבועים בארץ.
עוד נמסר מהפיקוח על מט"ח, כי בעשור האחרון נרשם גידול בהעברות לסקטור הפרטי ואלה הסתכמו בכ 5 מיליארדי דולר לשנה בחמש השנים האחרונות - כ- 60% מסך ההעברות למשק לעומת כ- 2.2 מיליארדי דולר ב-1990 - כ-36% מסך ההעברות למשק. במקביל, היקף ההעברות השוטפות מחו"ל לסקטור הפרטי הסתכם ב- 1999 בכ-3.9 מיליארדי דולר. בהקשר זה, בפיקוח על מט"ח מציינים, כי העברות שוטפות מחו"ל בסדרי גודל משמעותיים- כמו בישראל- הן תופעה נדירה יחסית בהשוואה בינלאומית. עוד נמסר, כי בשנתיים האחרונות- על רקע הליברליזציה בתחום מטבע חוץ - נרשם גידול בהעברות  אלה, שנועדו ברובן ליחידים ומקורן, ככל הנראה, ממשיכת פיקדונות שהוחזקו ע"י תושבי ישראל בחו"ל. כמו כן, ההעברות מחו"ל למלכ"רים- שהיוו בשנת 1999 כ-25% מסך ההעברות השוטפות הפרטיות- נועדו בעיקר למוסדות להשכלה גבוהה, והיתר למגזרי הסעד, הרווחה והבריאות. מרכיב נוסף בהעברות השוטפות מחו"ל הם תקבולי הפיצויים מגרמניה, אשר חלקם בהעברות השוטפות מחו"ל הלך וקטן במהלך העשור מכ19% לכ- 18%.
עוד נמסר מהפיקוח על מט"ח, כי בעשור האחרון חל גידול משמעותי בהיקף ההעברות של תושבי ישראל לחו"ל - הנעשות ברובן בידי יחידים - וזאת, בעיקר מאז שינוי משטר הפיקוח על מט"ח. בשנים 1998 ו- 1999 הסתכמו העברות אלה בכ- 540 וכ-730 מיליוני דולר, בהתאמה. זאת, לעומת כ- 80 מיליוני דולר ב- 1990 וכ 175- מיליוני  דולר בממוצע שנתי בין 1990 ל-1997.
בפיקוח על מט"ח מסבירים, כי ההעברות השוטפות מחו"ל נטו (העברות שוטפות מחו"ל בניכוי העברות שוטפות לחו"ל) הן רכיב חשוב במימון הגירעון בחשבון הסחורות, השירותים וגורמי היצור של מאזן התשלומים. על רקע העלייה שחלה בהן בשנים האחרונות והירידה המקבילה בהיקף גירעון זה של מאזן התשלומים במחצית השנייה של העשור, עלה שיעור המימון של הגירעון ע"י המגזר הפרטי, והגיע בשנים 1998 ו-1999 לכ-100% ו-84% ממנו, בהתאמה.
עוד נמסר מהפיקוח על מט"ח, כי היקף ההעברות ההוניות מחו"ל לסקטור הפרטי התייצב בשנת 1999, לאחר מגמת הירידה שבשנים האחרונות, והסתכם בכ-1.2 מיליארדי דולר. רוב ההעברות ההוניות בשנה שעברה - כ1.1 מיליארדי דולר- היו של עולים חדשים. בפיקוח על מט"ח מסבירים, כי מגמת הירידה בהעברות העולים בשנים האחרונות והתייצבותן בשנה האחרונה מוסברת ע"י ההתפתחויות המקבילות במספר העולים שהגיעו לארץ בשנים אלה. החלק הקטן של ההעברות ההוניות מחו"ל - כ-200 מיליוני דולר- היה מיועד למלכ"רים, בעיקר לצורך השקעות בבנייה של מוסדות חינוך ובריאות.
מהפיקוח על מט"ח נמסר עוד, כי היקף ההעברות מחו"ל למגזר הציבורי- מענקים לממשלה ולמוסדות הלאומיים, בהם הסוכנות היהודית- היה יציב יחסית בשנים האחרונות והסתכם בשנת 1999 בכ-3.4 מיליארדי דולר. המענקים לממשלה- שהתקבלו מממשלת ארה"ב- הסתכמו בעשור האחרון ב- 3 מיליארדי דולר לשנה - מהם 1.8 מענק בטחוני ו-1.2 מענק אזרחי. ראוי לציין, כי בשנים 1991 ו- 1992 הוגדלו מענקים אלה באופן חריג בגין מלחמת המפרץ. בפיקוח על מט"ח מסבירים, כי שנת 1999 היא השנה השנייה להפעלת הסדר חדש עם ממשלת ארה"ב, לפיו המענק האזרחי מופחת בסכום של 120 מיליוני דולר לשנה, והמענק הביטחוני מוגדל במחצית מסכום זה- 60 מיליוני דולר לשנה. כך, בשנת 2007 צפוי להיפסק המענק  האזרחי ואילו המענק הביטחוני צפוי להגיע לסכום של 2.4 מיליארדי דולר. בפיקוח על מט"ח מסבירים עוד, כי כ- 75% מהמענק הביטחוני משמש לרכישות ציוד צבאי בארה"ב, על פי תנאי המענק, והיתר משמש למימון פיתוח טכנולוגית ורכש של משרד הביטחון מהתעשיות המקומיות. בעוד שהמענק הביטחוני מתקבל במהלך השנה, בהתאם להוצאות אלה בפועל, המענק האזרחי- המשמש בעיקר לפירעון הלוואות לממשלת ארה"ב - מועבר בסכום אחד לקראת סוף השנה ומופקד בחשבון מיוחד בבנק ישראל.  עוד נמסר מהפיקוח על מט"ח, כי היקף ההעברות מחו"ל למוסדות הלאומיים נמצא במגמת ירידה בשנים האחרונות וכעת הוא עומד על כ- 450 מיליוני דולר.