12.06.2001
לוח א': התפתחות אמצעי התשלום (M1) ושיעור האינפלציה הצפוי
תאריך                   אמצעי התשלום (M1)                                    שיעור האינפלציה הצפוי                 ממוצע חודשי
                                                                                                 (אחוזים)
            יתרה ממוצעת לחודש                 שיעור שינוי (אחוזים)                             ציפיות משוק ההון    ממוצע תחזיות6
                             (מיליארדי ש"ח)                      חודשי1           12 חודשים           לשנה       לשנה     לשנה      אינפלציה
                                                                                  אחרונים2                        ראשונה3  שניה4   שלישית לשנה ראשונה
                                                                                                                                          ואילך5  
 
1999
דצמבר             23.5                              7.1                    14.3                  2.9            3.7         5.1           4.1
 
2000
ינואר                23.3                              1.0-                   13.9                   2.6            3.0         3.9           3.7
פברואר             22.6                              2.9-                   13.3                   2.9            2.6         3.3           3.7    
מארס               22.8                              1.0                     9.8                    2.5            2.6         2.9            3.4
אפריל               23.5                              2.9                    13.3                   2.9            3.3         3.4            3.6  
מאי                  23.3                              1.0-                   12.1                   3.7            3.0         2.9            3.9  
יוני                   23.7                              1.9                    13.0                  3.6            2.9          3.0            4.0               יולי                   24.1                              1.6                    9.6                    2.5            2.1         2.9            3.6              
אוגוסט              24.3                              0.9                    9.9                    2.2            1.7         2.7            3.0
 ספטמבר           24.4                              0.3                    8.7                    2.3            2.0         2.3            2.4               אוקטובר            24.6                              0.6                    11.8                  2.2            1.8         2.9            2.8
נובמבר              24.1                              1.7-                   9.9                    1.8            2.1         2.8            2.9
דצמבר               25.3                              4.8                    7.5                   0.8             1.4        2.2            2.5  
 
2001
ינואר                24.8                              -2                      6.5                    1.4           1.2          2.0           2.2 
פברואר             25.2                              1.4                    11.2                  2              1.2          2.0           2.5  
מארס               26.0                              3.5                    13.9                   2             1.1          2.0           2.5    
אפריל               26.7                              2.5                    13.5                  1.3           1.8          1.8           2.5
מאי7                 26.7                              0.1                    14.7                  1.2           1.8          1.8           2.2
_______________________________________________________________________________________1. השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש הקודם.
2. השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש המקביל בשנה הקודמת.
3. ההסבר לחישוב הציפיות לאינפלציה מוצג בנספח 1 בדוח האינפלציה למחצית השניה של 1999 (גיליון םס חמש)
4. על בסיס תשואות של איגרות חוב מסוג "שחר" ומסוג "גליל" או "שגיא לטווחים מקבילים.
5. מחודש יולי 2000 - בעקבות הארכת טווח ההנפקה של א            רות חוב מסוג "שחר" מ- 5 ל- 7 שנים - מוצג ממוצע פשוט של הציפיות לאינפלציה ( על
בסיס תשואות של איגרות חוב מסוג "שחר" ומסוג "גליל" או "שגיא" לטווחים מקבילי) לשנה השלישית עד השביעית, כולל. לפני חודש יולי
2000 מוצג ממוצע פשוט של הציפיות לאינפלציה לשנה שלישית עד החמישית, כולל.
6. ממוצע פשוט של תחזיות לאינפלציה של בנקים מסחריים וחברות
ייעוץ כלכלי המפרסמים את תחזיותיהם באופן סדיר.
7. נתוני אמצעי התשלום הינם ארעיים.
 
בבנק ישראל מבהירים, כי בדיוני התכנון המוניטרי החודשי נלקחים בחשבון מספר רב של נתונים ואינדיקטורים לגבי מצב המשק, וביניהם הציפיות לאינפלציה, ההתפתחויות של מגוון מדדי מחירים, המצרפים המוניטריים, שערי חליפין, תנועות ההון, היקף הפעילות הכלכלית במשק והרכבה, שוק העבודה, מאזן התשלומים וכד'.
 
לוח ב' מוצג בעמוד הבא
 
לוח ב': האינפלציה בפועל והתפתחות שערי חליפין
 
תאריך האינפלציה בפועל (אחוזים)                     השינוי בשערי החליפין               ממוצע חודשי
                                                                                                (אחוזים)
                        חודשי1              12 החודשים      שער סל המטבעות                     שער הדולר
                                                האחרונים2
                                                                        חודשי3    12 החודשים                  חודשי3  12 החודשים
                                                                                    האחרונים4                                                                 האחרונים4
ינואר -              0.5-                   7.8                    2.4-      17.0                              2.3-      14.1
1999
פברואר             0.8-                   7.0                    1.4-       14.6                             0.3-      13.2                             
מארס               0.2-                   7.0                    1.7-       13.0                              0.9-      12.4                 
אפריל               0.3                    5.9                    0.3        9.6                               0.7       9.6                               
מאי                  0.5                    6.0                    1.2        11.8                              1.4      12.3
יוני                   0.3                    5.9                    1.3-       10.8                              0.7-    11.6
יולי                   0.3                    6.3                    0.0        11.1                              0.2     11.9
אוגוסט             0.5                     6.3                    3.6        13.7                              2.6     13.4
ספטמבר           0.5                     5.3                    1.3-       9.2                                1.0     10.5
אוקטובר           0.7                     2.9                    1.1        0.5-                               0.4     1.7
נובמבר              0.2-                   1.4                    1.8-       2.2-                               0.9-    0.0
דצמבר              0.0                    1.3                    1.2-       2.5-                               0.8-    0.4
                                               
ינואר - 2000      0.5-                  1.3                    2.0-       2.1-                               2.1-     0.6
פברואר             0.5-                  1.6                    2.3-       3.0-                               1.2-     0.3-
מארס               0.3-                   1.5                    1.6-       2.9-                              1.2 -     0.7-
אפריל               0.5                   1.7                    0.7        2.5-                               0.9       0.5-
מאי                  0.9                   2.1                    1.1        2.6-                               2.6       0.7
יוני                   0.3                   2.1                    0.2        1.1-                               0.9-      0.4
יולי                   0.3                   2.1                    0.7-       1.9-                               0.4-      0.2
אוגוסט             0.6-                   1.0                    2.0-       7.2 -                              1.0-      3.7-
ספטמבר           0.6-                   0.0                    1.2-       9.5-                              0.2-       4.9 -
אוקטובר           0.6                   0.1-                    1.2        9.3-                              1.7        3.7-
נובמבר              0.0                  0.1                     0.0        7.7-                              0.1        2.8-
דצמבר              0.1-                  0.0                    0.3        6.3-                              0.7-        2.7-
ינואר 2001        0.6-                  0.1-                   1.8        2.6-                              0.9         0.4   
פברואר             0.1-                 0.3                    0.5-        0.8 -                               0.1        1.7
מארס               0.2                   0.7                    0.4         1.3                               1.0        4.0
אפריל               0.9                   1.2                    0.3-       0.3                                0.3        3.4
מאי                                                                  1.2-       1.9 -                              0.9-       0.1-
 
_____________________________________________________________________________
1. השינויים באחוזים של מדד המחירים לצרכן לעומת מדד המחירים לצרכן של חודש הקודם
2. השינוייים באחוזים של מדד המחירים לצרכן לעומת מדד המחירים לצרכן של החודש המקביל בשנה הקודמת.
3. השינויים באחוזים של שער החליפין הממוצע בחודש השוטף לעומת שער החליפין הממוצע של החודש הקודם.
4. השינויים באחוזים של שער החליפן הממוצע בחודש השוטף לעומת שען החליפן הממוצע
של החודש המקביל בשנה הקודמת