התייחסות בנק ישראל להחלטת הממשלה בנוגע לשינוי חוק בנק ישראל
 
 
לאחר עיון ראשוני בהצעת האוצר שאושרה היום בממשלה, מבהירים בבנק ישראל את הנקודות הדורשות תיקון:
 
א)      בהגדרת תפקידי בנק ישראל, המחוייבות ליציבות מחירים אינה מובטחת.
ב)      אין בהצעה שאושרה סעיף המבטיח עצמאות בנק ישראל בהפעלת כלי המדיניות
המןניטרית, לכן יש להוסיפו.
ג)        מספר חברי המועצה המוניטרית צריך להיות חמישה על מנת להבטיח דיון תכליתי.
ד)      התיקון המוצע בתהליך הבחירה של המועצה המוניטרית, אינו מבטיח שהמועצה
תהיה חסרת פניות ולא נגועה בניגודי עניינים. בהקשר זה לא נשללת בהצעת החוק
האפשרות למנות עובדי מדינה או חברי כנסת. כמו כן הועדה החיצונית, המציעה את
החברים החיצוניים במועצה, אינה צריכה לכלול איש משק וכלכלה, והיא צריכה לבחור
בתהליך שקוף את שלושת המועמדים אותם תאשר הממשלה.
 
בנק ישראל יגיש חומר לועדת השרים לעייני חקיקה, שיתייחס בפירוט להסתייגויות מהצעת החוק
וכן להשלמות הנדרשות בחוק שלא באו לידי ביטוי בהצעה שהתקבלה.