התוכנית המוניטרית לחודש אוקטובר 1999
בנק ישראל הודיע היום על התכנית המוניטרית לחודש אוקטובר 1999, לפיה הריבית תישאר ללא שינוי.
בבנק ישראל מציינים, כי הסיכונים הקיימים בתחום האינפלציה מחייבים המשך בחינה קפדנית של התפתחותם ואפיונם. זאת, מתוך מחויבות לפעול להשגת יעד האינפלציה שקבעה הממשלה לשנתיים הקרובות, בשיעור של 3 – 4 אחוזים לשנה. סיכונים אלה משתקפים, בין היתר, בהערכות השונות לגבי שיעור האינפלציה לאופק של שנה ומעלה, ובקצב גידול אמצעי התשלום לאורך זמן שעדיין גבוהים מהרצוי.
בבנק ישראל מדגישים גם, כי יש לוודא שהתפתחויות חריגות בשוק מטבע החוץ לא יובילו לסטייה מיעדי האינפלציה שנקבעו. לשם כך, חשוב לבצע מדיניות כוללת – בתחומי התקציב והריבית – שתהיה עקבית עם המסגרת הרב שנתית ליעדי הגירעון והאינפלציה של הממשלה.
מדיניות זו של השמירה על תנאי היציבות הכלכלית היא תנאי הכרחי להשגת צמיחה מתמשכת.