בנק ישראל הודיע היום על תכניתו המוניטרית לחודש ספטמבר, לפיה תישאר הריבית ללא שינוי ברמה נומינלית של 9.5 אחוזים.
בבנק ישראל הבהירו, כי החלטה זו התקבלה לנוכח ההערכה לגבי ההתפתחות של סביבת האינפלציה, אמצעי התשלום והתפתחויות נוספות – כגון הפעילות הריאלית במשק ותוואי מחירי חו"ל. זאת, לאחר הפחתת התשלום והתפתחויות נוספות – כגון הפעילות הריאלית במשק ותוואי מחירי חו"ל. זאת, לאחר הפחתת ריבית מצטברת בשיעור של 3.9 נקודות האחוז מראשית השנה, (הכוללת את ההפחתה האחרונה בשיעור של 1.5 נקודות האחוז), ושל 7.5 נקודות האחוז מאז מחצית 1996.
בבנק ישראל שבים ומדגישים, כי צימצום פערי הריביות בין השקל למטבעות חוץ והתנודתיות הרבה ואי הודאות השוררים בשוקי הכספים וההון בעולם – על רקע אי היציבות בשווקים הפיננסיים במזרח אסיה, ברוסיה ובאמריקה הלטינית – ממחישים במיוחד את הצורך בהמשך הזהירות הרבה בקביעת מדיניות הריבית. מדיניות זו, לאחר תקופה ממושכת של הפחתות ריבית, דרושה כדי לתמוך בהשגת יעד האינפלציה בשיעור של 4% שקבעה הממשלה ל -1999.
בבנק ישראל מציינים, כי מדניות מוניטרית אחראית הפועלת בעקביות להשגת יעדי האינפלציה, עד להשגת יציבות מחירים לאורך זמן, על פי החלטות המשלה, תורמת בצורה היעילה ביותר גם  להשגת יתר יעדיה הכלכליים – ובכלל זה, התקדמות לקראת מיצוי פוטנציאל הצמיחה של המשק. התקדמות זו היא הבסיס לפתרון הנכון והיציב לבעיית האבטלה, המהווה כיום בעיה חברתית וכלכלית ראשונה במעלה. החשיבות בהשגת יציבות כלכלית – בין היתר, באמצעות שמירה קפדנית על המשמעת התקציבית – גברה לנוכח השתלבות המשק הישראלי בתהליך הגלובליזציה – ובמיוחד לאחר ההתקדמות המשמעותית בליברליזציה בשוק מטבע החוץ.