הקלות על תושבי ישראל יחידים בחובת הדיווח לגבי השקעותיהם בחו"ל
ניתן פטור מדיווח ליחיד תושב ישראל שיתרת השקעותיו בחו"ל מגיעה עד 5 מיליוני דולרים, במקום חצי מיליון דולר, עד היום.
ניתן פטור מדיווח ליחיד לאזרח ישראל אשר ב- 12 החודשים הקודמים למועד הדיווח שהה בארץ פחות מ- 180 יום.
ניתן פטור מדיווח למשך 3 שנים לעולה חדש וליחיד תושב ישראל ששהה בחו"ל לפחות 7 שנים ברציפות.
הפיקוח על מט"ח בבנק ישראל פרסם הוראה חדשה המקלה על יחידים תושבי ישראל באשר לחובתם לדווח על השקעותיהם בחו"ל.
ניתן פטור מדיווח ליחיד תושב ישראל שיתרת השקעותיו הישירות בחו"ל או שיתרת השקעותיו הפיננסיות בחו"ל מגיעה עד 5 מיליוני דולרים. זאת, במקום הפטור שניתן עד היום, לגבי יתרת השקעותיו בחו"ל המגיעה עד חצי מיליון דולר.
בפיקוח על מט"ח מדגישים, כי לפי ההוראה החדשה, תושב ישראל יחיד שיתרת השקעותיו הישירות בחו"ל – במקרקעין ובתאגיד שבשליטתו (כלומר, אחזקותיו בו היו מחצית מההון או יותר) – עולה על 5 מיליוני דולר, נדרש מעתה לדווח אחת לשנה על פירוט היתרה, כולל הסבר לגבי השינויים שחלו בהן במהלך השנה. בנוסף, נדרש תושב ישראל יחיד שיתרת השקעותיו הפיננסיות בחו"ל עולה על 5 מיליוני דולר לדווח אחת לרביע על פירוט היתרה. בפיקוח על מט"ח מציינים, כי
בשונה מהמתכונת הקודמת, דיווח זה מתייחס רק לנכסים הפיננסיים בחו"ל ולא להשקעות בנכסים הפיננסיים בישראל.
ההוראה החדשה מתייחסת ליתרות שהוחזקו בידי יחידים תושבי ישראל החל מה- 31.12.99.
בפיקוח על מט"ח מדגישים, כי נותרה בעינה חובת הדיווח על יחיד תושב ישראל לגבי מהות העברת כספים לחו"ל וזאת, ישירות לבנק המסחרי שבאמצעותו היא מתבצעת.
ניתן פטור מדיווח לאזרח ישראל אשר ב- 12 החודשים הקודמים למועד הדיווח, שהה בארץ פחות מ- 180 יום. זאת, ללא קשר לגובה יתרת השקעותיו בחו"ל. עד כה, הפטור ניתן רק לאזרח ישראל אשר ב- 12 החודשים הקודמים למועד הדיווח, שהה בארץ פחות מ- 60 יום.
ניתן פטור מדיווח למשך 3 שנים, לעולה חדש וליחיד תושב ישראל ששהה בחו"ל לפחות 7 שנים ברציפות ממועד עלייתו או חזרתו לישראל. זאת, ללא קשר לגובה יתרת השקעותיו בחו"ל.
בוטלה חובת הדיווח – ישירות לפיקוח על מט"ח – מצד תושבי ישראל יחידים לגבי העברות כספים לחו"ל הקשורות להשקעות ישירות בתאגידים ובנכסי מקרקעין בחו"ל.