הקלה על החלפת הלוואה לדיור
המפקח על הבנקים, ד"ר יצחק טל, פרסם היום תיקון להוראה בדבר יחס הון מזערי, המקלה על החלפת הלוואה לדיור בהלוואה חדשה.
עפ"י הוראות המפקח הקיימות הלוואה לדיור משוקללת בשיעור נמוך יחסית של 50% בלבד לצורך חישוב יחס הון מזערי. על פי התיקון עליו החליט המפקח, גם הלוואה המחליפה הלוואה לדיור תשוקלל בשיעור זה (לעומת 100%, עד כה).
מהפיקוח על הבנקים נמסר כי מטרת התיקון היא לעודד הגברת התחרות במערכת הבנקאות והוא יקל על מקבלי משכנתאות להחליף את הלוואתם בהלוואה חדשה במסלול ריבית שונה או בשיעור ריבית נמוך יותר, באותו הבנק בו קיבלו את המשכנתא או בבנק אחר.
הוראה זו חלה בהתקיים התנאים הבאים:       
א.הלוואה החדשה מחליפה הלוואה לדיור.                                                                  
ב. סכום ההלוואה החדשה אינו עולה על סכום ההלוואה שנפרעת בתוספת ההוצאות הכרוכות בפירעון ההלוואה המקורית ובקבלת ההלוואה החדשה.                   
ג. הביטחון להלוואה החדשה הוא אותו בטחון ששימש להלוואה הקודמת.
תחילת ההוראה היא מיידית.