הפרשה מיוחדת לחובות מסופקים
מהפיקוח על הבנקים נמסר, בתגובה לידיעות שונות שמתפרסמות בקשר לעמדתו הסופית של בנק ישראל בנושא ה"הפרשות המיוחדות לחובות מסופקים" של הבנקים, כי ידיעות אלו אינן אלא נחושים בעלמא ואין להם על מה להסתמך.
בנק ישראל ימסור את החלטתו הסופית של המפקח בנושא זה בתקופה הקרובה.