הפעילות בחשבון הפיננסי ובשוק שקל/מט"ח
התפתחויות בחודש יוני
לדף הלוחות לחץ כאן
א) הפעילות בשוק שקל/מט"ח
נתוני שוק
 חודש יוני נחלק לשתי תקופות שבהן נצפתה פעילות שונה בשוק שקל/מט"ח: התקופה שלפני העלאת ריבית בנק ישראל ב-2%, ב-24 בחודש והתקופה שלאחריה. בתקופה הראשונה, נע שער החליפין ללא שינוי מגמה, גם לאחר עליית הריבית ב-1.5% ב-10 לחודש. העלאת הריבית ב-2% בסוף החודש הובילה לתיסוף השקל מול הדולר בשיעור חד של כ-4.25%, ב-4 ימי מסחר בלבד. התיסוף השער השקל מול הדולר היה על רקע החלשתו של הדולר בעולם וירידות חדות בנאסד"ק שבאו על רקע משבר אמון בדוחות הכספיים בעקבות גל התרמיות החשבונאיות.
יחידים
סה"כ הפעילות של היחידים בחודש יוני הסתכמה במכירות מט"ח בהיקף של 40 מיליוני דולרים. הפעילות התאפיינה במגמה מעורבת במכשירים השונים. בקרנות הנאמנות המתמחות במט"ח בארץ ובחו"ל נרשמו פדיונות נטו בהיקף של 97 מיליוני דולרים, זאת לאחר חמישה חודשים שבהם נרשמו צבירה נטו בקרנות הנאמנות המתמחות במט"ח. סך הפעילות בפיקדונות בארץ ובחו"ל הסתכמה בגידול בפיקדונות בהיקף של 57 מיליוני דולרים. בפיקדונות במט"ח בארץ המשיכה המגמה שהחלה בחודש מאי של משיכות נטו שהסתכמו ב – 94 מיליוני דולרים. במקביל המשיכה המגמה של העברות נטו לפיקדונות בחו"ל באמצעות מערכת הבנקאות שהסתכמו ב-151 מיליוני דולרים.
תאגידים:
פעילות התאגידים בשטח המט"ח התאפיינה בחודש במגמה מעורבת במכשירים השונים. במהלך החודש הפקידו התאגידים בפיקדונות במט"ח בארץ סכום של 622 מיליוני דולרים ומשכו סכום של 58 מיליוני דולרים מפיקדונות בחו"ל ( בניגוד ליחידים שמשכו מפיקדונות במט"ח בארץ והפקידו בפיקדונות בחו"ל). כמו כן, התאגידים מכרו מט"ח באמצעות עסקאות עתידיות בהיקף מצומצם של 31 מיליוני דולרים ונטלו אשראי נטו בהיקף של 114 מיליוני דולרים, בהשוואה לפירעונות נטו בהיקף של 42 מיליוני דולרים בחודש מאי. בסה"כ הפעילות של התאגידים נצפה היפוך מגמה מרכישות נטו של מט"ח, בתקופה שלפני העלאת הריבית ב-2%, למכירות נטו בתקופה שלאחריה.
מתחילת השנה, מכרו התאגידים כ-1.2 מיליארדי דולרים: 660 מיליונים שמקורם בנטילות אשראי בנקאי במט"ח ו-450 מיליונים באמצעות מכירות עתידיות של מט"ח. נציין כי לאחרונה לא נרשם גידול בהיקף האשראי במט"ח, בין היתר, בגלל נגישות מוגבלת של מערכת הבנקאות למקורות במטבע חוץ והתייקרות מסוימת של מקורות אלו.
משקיעים מוסדיים:
במהלך חודש יוני מימשו חברות הביטוח, קופות גמל וקרנות השתלמות במט"ח ובחו"ל בהיקף של 34 מיליוני דולרים. זאת לאחר מגמה מתמשכת של גידול בהיקף השקעות בחו"ל, כחלק מאסטרטגיה ארוכת טווח. מתחילת השנה השקיעו המשקיעים המוסדיים בחו"ל 820 מיליוני דולרים, 513 מיליונים ע"י חברות ביטוח ו-370 מיליונים ע"י קופות גמל וקרנות השתלמות.
תושבי חוץ:
בהשקעות תושבי חוץ במניות של חברות ישראליות לא היה החודש שינוי של ממש בהשוואה למאי, והן הסתכמו בכ-164 מיליוני דולרים, כ-100 מיליונים בתיק למסחר ו-64 מיליונים בהשקעות ישירות. נציין שבניגוד לעבר, מרבית ההשקעה בתיק למסחר הנה רכישה של אג"ח מסוג שחר. הפעילות בעסקאות עתידיות הסתכמה במאי ברכישות בסכום של כ- 240 דולרים, כאשר מרבית הרכישות התרכזו בין ה - 6 ל-13 בחודש (545 מיליוני דולרים) ובשאר החודש בוצעו בעיקר מכירות בסכום מצטבר של – 305 מיליוני דולרים.
ב) הפעילות בחשבון הפיננסי בחודש יוני 2002
השקעות תושבי חוץ במשק הסתכמו בחודש יוני במימושים נטו בסכום של 152 מיליוני דולרים, רובן הגדול משיכות מפיקדונות. זאת לאחר מגמה מתמשכת של צמצום בהפקדות אשר החלה עוד בתחילת שנת 2002 והתגברה בחודשים האחרונים ובאפריל הפכה למשיכות.
היקף ההשקעות והישירות של תושבי חוץ ירד בהשוואה לחודשים אפריל ומאי כהמשך למגמת הצמצום שהחלה עוד באוקטובר 2001.. סה"כ השקעות תושבי חוץ מתחילת השנה עומד על 168 מיליוני דולרים בהשוואה לכ-3 מיליארדי דולרים בכל שנת 2001.
השקעות של תושבי ישראל בחו"ל החודש מימשו תושבי ישראל נטו 190 מיליוני דולרים. ההשקעות בתיק ני"ע למסחר הסתכמו ב-165 מיליוני דולרים, בעיקר רכישות של אג"ח ומניות של הסקטור הפרטי הלא בנקאי.