הפעילות בחשבון הפיננסי ובשוק שקל/מט"ח
 
התפתחויות בחודש האחרון
 
א) הפעילות בשוק שקל/מט"ח
 
נתוני שוק
 
בחודש מאי פוחת השקל שבשיעור של 0.5% מול הדולר ו- 1.6% מול סל המטבעות. סטיית התקן
הגלומה באופציות שקל/דולר ירדה במקצת בחודש מאי לרמה של 8.4% מרמה של 8.9% באפריל. רמה
זו גבוהה במידה רבה מהרמה ששררה עד לסוף דצמבר: כ- 5%. מדד הנסדא"ק המשיך לרדת במאי.
הוא ירד ב- 5.6% (100 נקודות) בהמשך לירידה בשיעור זהה באפריל.
 
פעילות יחידים
 
בחודש מאי 2002 נרשמה התמתנות קלה בביקושים למט"ח של יחידים (משקי בית) באמצעות קרנות
נאמנות המתמחות במט"ח (בארץ ובחו"ל). הצבירה נטו בקרנות הסתכמה ב- 161 מיליוני דולרים,
לעומת 183 מיליונים באפריל ו- 195 מיליונים במרץ. רוב הצבירה החודש, 126 מיליונים, נרשמה
בימים בהם התרכזו הפיחותים.
 
ההעברות נטו של יחידים לפיקדונות בבנקים בחו"ל באמצעות מערכת הבנקאות הסתכמו החודש בכ-
133 מיליוני דולרים, מעט פחות מאשר באפריל (155 מיליונים) אך עדיין באותה הרמה הגבוהה כמו
בחודשים פברואר ומרץ. בחמשת החודשים הראשונים של שנת 2002 העבירו יחידים לפיקדונות בחו"ל
580 מיליוני דולרים, לעומת סכום שנתי של כ- 350 מיליונים בכל אחת מהשנים 2000 ו- 2002.
 
תאגידים:
 
מגזר זה מכר החודש מט"ח בהיקף מצומצם, בעיקר באמצעות הקטנת פיקדונות במט"ח (בארץ ובחו"ל)
ובאמצעות עסקאות עתידיות שקל/מט"ח.
 
מתחילת השנה, מכרו התאגידים כ- 1.1 מיליארדי דולרים: 650 מיליונים שמקורם בנטילות אשראי
בנקאי במט"ח ו- 420 מיליונים באמצעות מכירות עתידיות של מט"ח.
 
משקיעים מוסדיים (ללא קרנות נאמנות):
 
לחברות ביטוח, קופות גמל וקרנות השתלמות לא היו במהלך חודש מאי השקעות בחו"ל. זאת, על סמך
נתונים חלקיים על פעילות חברות הביטוח. מתחילת השנה השקיעו המוסדיים בחו"ל 780 מיליוני
דולרים, 480 מיליונים ע"י חברות ביטוח ו- 300 מיליונים ע"י קופות גמל וקרנות השתלמות.
 
תושבי חוץ:
 
הפעילות קצרת הטווח הסתכמה במכירות של 717 מיליוני דולרים, רובה הגדול, באמצעות בעסקאות
עתידיות בסך 571 מיליונים. נתונים אלה ארעיים ונתונים לשינוים תכופים.
 
בהשקעות תושבי חוץ במניות של חברות ישראליות (פעילות ארוכת טווח) לא היה החודש שינוי של
ממש בהשוואה לאפריל, והן הסתכמו בכ- 160 מיליוני דולרים, 90 מיליונים בתיק למסחר
 
ו- 70 מיליונים בהשקעות ישירות.
 
ב) הפעילות בחשבון הפיננסי בחודש האחרון
 
 
 
השקעות תושבי חוץ במשק הסתכמו בחודש מאי 2002 בכ- 370 מיליוני דולרים, בדומה לחודש
אפריל.
 
מתחילת השנה נרשמה ירידה של ממש בהשקעות הישירות ובהשקעות בתיק ני"ע למסחר. בנוסף,
בפיקדונות תושבי חוץ בישראל של הציבור ניכרת מגמה של צמצום בהפקדות אשר החלה עוד בתחילת
שנת 2000 התגברה בחודשים האחרונים.
 
השקעות של תושבי ישראל בחו"ל הסתכמו החודש במימושים נטו בסך 616 מיליוני דולרים.
המימושים בהשקעות בתיק ני"ע למסחר הסתכמו ב- 441 מיליוני דולרים וכוללים מימושים בהשקעות
של הבנקים בחו"ל בסך 463 מיליונים. ההשקעות באג"ח בחו"ל של הסקטור הפרטי הלא בנקאי
הסתכמו ב- 181 מיליוני דולרים, בדומה להיקפן בחודש אפריל, וכוללות כ- 60 מיליוני דולרים רכישות
ני"ע על ידי קרנות נאמנות המתמחות במט"ח בחו"ל.
 
ההשקעות הישירות בחו"ל הסתכמו בכ- 100 מיליוני דולרים בדומה לחודשים האחרונים.
 
הסעיף השקעות אחרות המתייחס לשינויים באשראי ובפיקדונות, הסתכם במימושים נטו בסך 114
מיליוני דולרים כתוצאה ממשיכות בפיקדונות של הבנקים בחו"ל בסך 241 מיליונים. העברות
לפיקדונות בבנקים בחו"ל ע"י יחידים בסך 133 מיליוני דולרים קוזזו חלקית ע"י העברות לישראל
מפיקדונותיהם בחול של תאגידים בסכום של 96 מיליונים.