השוואת העלות עבור ניהול תיק מניות ותיק קרנות נאמנות באמצעות תאגיד
בנקאי, בין שבעת הבנקים הגדולים בחודש יוני 1999
 
בנק המזרחי הוא לרוב, הזול ביותר, מבין שבעת הבנקים הגדולים, בניהול תיק מניות באמצעות
תאגיד בנקאי.
 
בנק לאומי הוא לרוב, היקר ביותר, מבין שבעת הבנקים הגדולים, בניהול תיק מניות באמצעות
תאגיד בנקאי.
 
בנק דיסקונט ובנק מרכנתיל-דיסקונט הם הזולים ביותר, מבין שבעת הבנקים הגדולים, בניהול
תיק קרנות נאמנות באמצעות תאגיד בנקאי.
 
בנק המזרחי, בנק איגוד, בנק לאומי ובנק הפועלים הם היקרים ביותר, מבין שבעת הבנקים
הגדולים, בניהול תיק קרנות נאמנות באמצעות תאגיד בנקאי.
 
מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל נמסר, כי על פי שיעורי העמלות העדכניים לחודש יוני 1999,
בנק המזרחי הוא לרוב, הזול ביותר בניהול תיק מניות באמצעות תאגיד בנקאי, ואילו בנק לאומי
הוא לרוב, היקר ביותר, מבין שבעת הבנקים הגדולים. עוד נמסר מהפיקוח על הבנקים, כי באותו
מועד, בנק דיסקונט ובנק מרכנתיל-דיסקונט הם הבנקים הזולים ביותר ובנק המזרחי, בנק איגוד,
בנק לאומי ובנק הפועלים הם היקרים ביותר, בניהול תיק קרנות נאמנות באמצעות תאגיד בנקאי,
מבין שבעת הבנקים הגדולים.
 
בפיקוח על הבנקים הסבירו, כי לצורך השוואת עלות הניהול של תיק מניות באמצעות בנק, נבחן
תיק בשווי של 150,000 ש"ח, המכיל תשע מניות בעלות שווי שונה - בין 3,000 ל- 35,000 ש"ח
למניה. הנחת הבדיקה היא שכל המניות נקנות בו זמנית ונמכרות רק לאחר רביע. במהלך הרביע
לא מתבצעות פעולות, למעט שליפת מידע אודות התיק ע"י הלקוח, אחת לחודש. לפיכך, עלות
ניהול תיק המניות, כוללת עמלות קניה ומכירה, דמי ניהול (דמי משמרת) - עמלות התלויות
בשוויה של כל מניה ומוגבלות בסף מינימלי מסוים (עמלת מינימום) - וכן עמלה עבור שליפת מידע
אודות התיק, אחת לחודש. בפיקוח על הבנקים ציינו, כי הרכב התיק שנבחן מייצג מגוון רחב של
מניות - על פי שוויין. זאת, על מנת שתוצאת הבדיקה תשקף עלויות עבור מגוון רחב יחסית, של
מניות בשווי שונה. יתכן והרכב תיק אחר יניב תוצאה מעט שונה, אולם, במרבית המקרים בנק
המזרחי הוא הבנק הזול ובנק לאומי הוא הבנק היקר. יצוין, כי עיקר ההבדל בעלות ניהול תיק
מניות באמצעות בנק נובע מעמלות קניה ומכירה. על כן, עלות זו מושפעת בעיקר, מתדירות הקניה
והמכירה של מניות. יתר רכיבי עלות זו אינם מהווים מקור להבדלים בין הבנקים, שכן דמי הניהול
זהים בכל הבנקים והעמלה בגין שליפת מידע אינה מהותית.
 
עוד הסבירו בפיקוח על הבנקים, כי לצורך השוואת עלות הניהול של תיק קרנות נאמנות נבחן תיק
קרנות בשווי של 50,000 ש"ח, בהנחה שכל הקרנות נרכשות בו זמנית ונמכרות רק לאחר רביע.
במהלך הרביע לא מתבצעות פעולות, למעט שליפת מידע אודות התיק, אחת לחודש. תיק זה
מורכב מקרנות נאמנות של הבנק בו הלקוח מנהל את חשבונו, בשווי 25,000 ש"ח, ומקרנות
אחרות, בשווי זהה. עלות הניהול בתיק זה, כוללת דמי ניהול, עמלת רכישה - רק עבור הקרנות
שאינן בניהול הבנק - ועלות שליפת מידע אודות התיק, אחת לחודש. בפיקוח על הבנקים ציינו, כי
בנק דיסקונט ובנק מרכנתיל-דיסקונט אינם גובים עמלת רכישה - אשר נעה בין 0.1% בבנק
הבינלאומי ל- 0.5% ביתר הבנקים. יצוין, כי בעקבות תיקון לחוק השקעות משותפות בנאמנות,
מיום 28.6.99 לא יהיה הבדל בין העמלות הנגבות עבור שיווק קרנות נאמנות של מנהלים שונים.
 
בבנק ישראל הדגישו, כי השוואת עלות ניהול תיקי ניירות ערך נועדה לסייע בהעברת מידע זה
ללקוחות הבנקים, ובכך לתרום להגברת התחרות במערכת הבנקאות. בפיקוח על הבנקים שבים
וממליצים ללקוחות הבנקים להמשיך ולהשוות בין תעריפי העמלות השונות של הבנקים השונים,
ולפעול להפחתתן ע"י פנייה לסניף הבנק בו מתנהלים חשבונותיהם. לאחרונה, חלק מהבנקים
מאפשרים ללקוחותיהם מתן הוראות קנייה ומכירה של ניירות ערך באמצעות האינטרנט, לאחר
שהמפקח על הבנקים אישר זאת. העמלות הנגבות ע"י מרבית הבנקים בגין שירות זה נמוכות יותר
ובכך ניתן להוזיל את העלות עבור שירותים בנקאיים אלה.