סקירה שנתית של מח' המטבע לשנת 2001
 
הסקירה המלאה – קובץ PDF
 
מחלקת המטבע בבנק ישראל פירסמה היום את הסקירה השנתית לשנת 2001.
 
הנתונים העיקריים העולים מהסקירה הם:
 
ערך סך השטרות והמטבעות במחזור ("ערך המטבע" או "המזומנים שבידי הציבור והבנקים") הסתכם
בסוף שנת 2001 בכ- 16.9 מיליארדי ש"ח, לעומת 14.7 מיליארדים אשתקד - גידול של 15 אחוזים.
גידולו המהיר של ערך המטבע בשנת 2001 הוא יוצא דופן לעומת המגמה הרב שנתית, והוא אף גבר
בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2002, בהן הוא גדל בכ- 7 אחוזים נוספים. אחת הסיבות לגידול
החריג של המחזור היא, ככל הנראה, המצב הביטחוני, המביא להתפתחות תופעת "אגירה" של שטרות
אצל תושבי ישראל ותושבי הרשות הפלסטינית, ולשימוש מוגבר במזומנים בסחר עם עסקים מהרשות
הפלסטינית. ייתכן שגם הירידה המשמעותית של רמת האינפלציה בשנים 1999 עד 2001, אשר לוותה
בירידת הריבית במשק תרמה גם היא לגידול היקף המזומנים שהציבור מחזיק.
 
משקל השטרות בסך המזומנים במחזור הוא 95 אחוזים והיתרה 5 אחוזים הם המעות. השטרות בעריך
של 100 ש"ח ו- 200 ש"ח מהווים כ- 63 אחוזים ממספר השטרות במחזור. את גידול חלקו של השטר
בעריך 100 ש"ח בשנים האחרונות ניתן לייחס, בין היתר, להגדלת חלקו במכשירי הבנק האוטומטיים -
הכלי העיקרי של הפצת מזומנים לציבור. שטרות בעריך של 200 ש"ח טרם הוכנסו למכשירי הבנק
האוטומטיים; והם מופצים לציבור באמצעות משיכות מעבר לדלפק בסניפי הבנקים.
 
ערך המחזור של המעות לסוגיהן הסתכם בסוף 2001 ב- 807 מיליוני ש"ח, כ- 5 אחוזים מהמחזור
הכולל. משקל המטבעות לפי עריכים במחזור נשאר יציב לאורך זמן. המעות בעריך 10 אג' היוו בסוף
2001 כ- 51 אחוזים ממספר המעות במחזור, משום שבמטבע זה מרבים להשתמש כעודף בתשלום עבור
נסיעות באוטובוסים בערים.
 
מספר המכשירים להפצת מזומנים בישראל (מכשירי בנק אוטומטיים – A.T.M) עמד בסוף 1999 על
209 לכל מיליון תושבים – הרבה פחות מהמקובל במדינות המפותחות (מדינות – G10). לשם השוואה
מציינים במחלקת המטבע, כי ביפן, למשל, מספר המכשירים למשיכת מזומנים הוא 1143 למיליון
תושבים. הסיבה למיעוט המכשירים בישראל היא העדר מכשירים למשיכת מזומנים מהסוג הקרוי
cash dispenser – המתופעלים בדרך כלל על ידי בתי העסק שבאתריהם הם מוצבים, ותפעולם לכן
זול משמעותית מזה של מכשירי הבנק האוטומטיים המתופעלים על ידי הבנקים. סיבה נוספת היא העדר
עמלה על משיכת מזומן ממכשיר בנק אוטומטי (למעט עמלת רישום השורה בחשבון), דבר הגורם
לתמריץ שלילי ומונע מהבנקים להגדיל את מספר המכונות למשיכת מזומנים.
 
בדיקות אמפיריות מצביעות על מיתאם חיובי בין מספר המכונות למשיכת מזומנים לבין ערך המחזור
לנפש, שגם הוא נמוך יחסית בישראל.
 
בחודש יולי 2000 פסקו השטרות הישנים לשמש "הילך חוקי" אולם גם לאחר מועד זה, ניתן להמשיך
ולהחליפם בבנק ישראל וזאת עד סוף שנת 2005.
 
בשנת 2001 הונפקו בסטים מיוחדים שלושה מטבעות זיכרון:
 
מטבע יום העצמאות התשס"א - בנושא החינוך.
המטבע התשיעי והאחרון בסידרה "חי וצומח בתנ"ך".
מטבע בסידרה "אמני ישראל" בנושא מוזיקה.