המפקח על הבנקים הנחה את הבנקים לגבי גביית חובות במערכת הבנקאות
באמצעות עורכי דין חיצוניים
המפקח על הבנקים בבנק ישראל זאב אבלס, הנחה את הבנקים להורות לעורכי הדין החיצוניים המועסקים על ידם, להקפיד על גביית חובות מלקוחות, על פי הוראות כל דין. עו"ד שלא יקיים הוראה זו לא יוכל להמשיך ולהיות מועסק על ידי הבנק.
בנוסף, הפנה המפקח על הבנקים את תשומת לב הבנקים, למקרים בהם התגלה חוסר התאמה בין גובה החוב של הלקוח, כפי שהוא רשום בספרי הבנק, לבין סכום החוב הרשום בספרי ההוצאה לפועל. המפקח על הבנקים הדגיש, כי על עורכי הדין לעדכן באופן שוטף את רישומי ההוצאה לפועל, בהתאם לתשלומים שהתקבלו מהחייבים. העדר עדכון כאמור, מביא למצב שבו החייבים אינם יודעים מהי יתרת חובם המעודכנת, והדבר עלול לגרום לגבייה עודפת מהחייבים. 
מהפיקוח על הבנקים, הבהירו, כי לאחרונה התקבלו תלונות – שטופלו עניינית ע"י המחלקה – מהם התברר כי עורכי דין, המייצגים את הבנקים, תבעו לקוחות שלא בהתאם להוראות חוק הערבות. כך, למשל, נתגלו מקרים בהם הגישו עורכי דין תביעות נגד ערבים (יחידים) מבלי שנתקבל קודם לכן אישור מיושב ראש ההוצאה לפועל – כמחויב בחוק – כי מוצו כל ההליכים כנגד החייב. במקרים נוספים הגישו עורכי דין חיצוניים של בנקים, תביעות כנגד הערב על מלוא סכום החוב, בעוד, על פי התיקון לחוק הערבות משנת 1992, התחייבות ערבים (יחידים) כלפי הבנק היא עפ"י חלקם היחסי בערבות.