הבהרה
 
בתגובה לפירסומים מוטעים, מבהירים בבנק ישראל בהתייחס לדברי הנגיד היום בועדת הכספים, כי
הנגיד לא אמר שהלקוח אחראי לפיקוח על הבנק, אלא שהלקוח הוא חוליה חשובה במערכת הבקרה,
הפנימית והחיצונית, על הבנקים.
 
במסגרת הפקת לקחים הציע הנגיד לשקול, לשלב את בקרת הלקוחות על חשבונותיהם על ידי הרחבת
חלופות הדיווח ללקוח והגברת מודעות הלקוח לדיווחים שהוא מקבל מהבנק.