עקרי דברי נגיד בנק ישראל, פרופ' יעקב פרנקל, היום בהופעתו השנתית
התשיעית בפני המועדון המסחרי והתעשייתי בתל-אביב
המשק הישראלי מצוי במציאות חדשה ובלתי הפיכה של השתלבות מוצלחת בכלכלת העולם, הציבה בפניו בעת זו אתגרים והזדמנויות בלתי רגילים. זאת, בעקבות תהליך עקבי ומתמשך של ליברליזציה וקידום פתיחות המשק ושל יצירת התנאים ההכרחיים להפיכתו ליעד אטרקטיבי למשקיעים מהארץ ומהעולם. שיעור האינפלציה במשק הישראלי הורד לשיעור הנמוך ביותר מזה עשרות שנים וסביבת האינפלציה עתה קרובה לרמה השוררת במדינות המערב: שוק מטבע החוץ עבר תהליך ליברליזציה מוצלח והפיקוח עליו הוסר; משטר שער חליפין הוגמש; המערכת הפיננסית והבנקאית חסינה; ונוצרו התנאים ההכרחיים לחידוש הצמיחה המתמשכת. בעקבות צעדים אלה, זכה המשק הישראלי למעמד גבוה בשווקים הפיננסיים הבינלאומיים ופעילותם של משקיעים זרים במשק הולכת וגוברת במהלך השנים. כמו כן, מעורבותם של בנקים זרים במשק הישראלי הולכת ומתרחבת. המשק הישראלי מצוי מאז הרביע השני של השנה בתהליך של התאוששות משמעותית בפעילות הכלכלית, על כל מגזריה.
יש להמשיך בעקביות באסטרטגיה הכלכלית של פתיחות, הגברת התחרותיות, שמירה על יציבות המחירים, ואימוץ הנורמות המקובלות בכלכלות המפותחות. זאת, באמצעות מדיניות כלכלית ארוכת טווח המתבססת על הצבת יעדים רב-שנתיים המחזקים את המחויבות לתחרותיות, ליעילות ולגמישות המשק וכן השגת יעדים כאלה בתחום מדיניות התקציב, האינפלציה והשינויים המבניים יתרמו להשתלבות מלאה של המשק בכלכלת העולם ולחידוש הצמיחה המתמשכת ללא אינפלציה. צעדים אלה יאפשרו את תרגום ההאצה הנוכחית בפעילות הכלכלית לצמיחה מתמשכת אשר תוביל לשיפור מתמיד בתעסוקה. זהו המפתח לפתרון הנכון לבעיית האבטלה במשק.
המשק הישראלי עמד בשנים האחרונות בהצלחה מרובה במבחנים חשובים אשר הוכרעו בהצלחה בזכות הנחישות והעקביות של מדיניות הפתיחות והליברליזציה בשוקי הכספים וההון, תוך מחויבות להורדת האינפלציה וריסון תקציבי. בהקשר זה, יש לציין כי אסטרטגיית אי-ההתערבות הישירה של בנק ישראל בשוק מט"ח, תוך עידוד העמקתו של שוק זה, יחד עם הגמשת משטר שער החליפין ומיקוד מדיניות הריבית בהשגת יעדי האינפלציה שנקבעו, תרמו תרומה מכרעת להתמודדות המוצלחת של המשק עם מבחנים אלו ובעיקר עם השפעות המשברים הפיננסיים העולמיים אשתקד. כך, תהליך הליברליזציה בשוק מטבע חוץ היה מוצלח ביותר, האינפלציה הופחתה באופן ניכר, שוק מטבע חוץ מתפקד כראוי לא מעורבות של בנק ישראל ולאחרונה מסתמנת התאוששות משמעותית בפעילות הכלכלית. כעת, חיוני כי ייושמו השינויים המבניים ותישמר מסגרת תקציב המדינה לשנת 2000, ושתגובש ותאומץ רפורמה כוללת במס שתביא לאורך זמן להפחתת נטל המס, להרחבת בסיס המס ולרציונליזציה בשעורי המיסוי. בנוסף, יש לקדם ביתר שאת את הטיפול בקרנות הפנסיה, במסגרת המשך הרפורמה ההכרחית בשוק ההון.
 כחלק של האסטרטגיה הכלכלית המובילה להצלחת השתלבות המשק בכלכלה העולמית חיוני להתאים את חוק בנק ישראל לסטנדרטים המקובלים בעולם המפותח כפי שנקבע בדו"ח ועדת לוין. כך יחוזק הבסיס עליו פועל בנק ישראל לקידום המשק לנוכח אתגרי המאה ה-21. וזאת, בדומה לבנקים המרכזיים בעולם. בהתאם לכך, חוק בנק ישראל החדש חייב לכלול את ארבעת הרכיבים שהוצעו בדו"ח ועדת לוין המאפיינים החוקיים של הבנקים המרכזיים כמקשה אחת: הגדרת היעד העיקרי של הבנק כהשגת יציבות מחירים ושמירה עליה לאורך זמן; מתן עצמאות מלאה לבנק בהפעלת הכלים הדרושים; הגברת השקיפות והדיווחיות של הבנק לממשלה, לכנסת ולציבור; והקמת ועדה מוניטרית בראשות הנגיד אשר חבריה יהיו אנשי מקצוע ובעלי ניסיון בתחומים הרלוונטיים, וכן חסרי פניות וניגודי עניינים שמחויבותם המלאה והבלעדית היא לבנק ישראל. יוזמות חקיקה שאינן עקביות עם כל העקרונות האלה מסוכנות ומהוות סטייה מהאסטרטגיה הכלכלית המוצלחת של הגלובליזציה ושל אימוץ הנורמות המקובלות במשקים המפותחים, שהונהגה עד כה.