דברי נגיד בנק ישראל בישיבת הממשלה
 
מבנק ישראל נמסר, כי בהמשך לדיון על האירועים בבנק למסחר, מסר נגיד בנק ישראל על כוונתו
להגיש לממשלה, לאחר לימוד ועיבוד, דו"ח שיכלול התייחסות לנושאים כדלקמן:
 
1.       מבנה הפיקוח על הבנקים ובחינת ההתאמה הנדרשת בעקבות האירוע בבנק למסחר.
2.       מבנה מערכת הבנקאות ומבנה ענף השירותים הפיננסיים, במטרה לשפר את המבנה התחרותי
של הענף לטובת הצרכן.
3.       האם יש צורך לעדכן את הנהלים והקריטריונים לקבלת רשיון לפתיחת בנק בישראל.
4.       האם יש מקום להנהיג ביטוח פיקדונות בישראל, כפי שמקובל במדינות אחרות בעולם.
5.       איך להגביר את התיאום בין רשויות הפיקוח על השווקים הפיננסים (הפיקוח על הבנקים
בבנק ישראל, אגף החסכון והביטוח במשרד האוצר והרשות לניירות ערך.
 
כזכור, בנק ישראל היה זה שהציע לתת קדימות לפיצוי ללקוחות הבנק למסחר, התלויים למחייתם
בכספים המופקדים ואלו הזקוקים לטיפולים רפואיים. ואולם, היכולת להוציא הדברים אל הפועל היא
כל כולה של המפרק הזמני ובאישורו של בית המשפט. הנגיד הביע תקווה כי כעת ניתן יהיה לטפל
במקרים אלו, כיון שבסוף השבוע שעבר מונו על ידי המשפט מנהלים לבנק.