אמצעי התשלום והאשראי במשק
יתרות ממוצעות לחודש (מיליארדי ש"ח)
תאריך
אמצעי התשלום
M1
 
סה"כ אשראי
C3
 
מזה: אשראי שקלי לא צמוד
C1
 
ספטמבר 1998
22.1
334.1
104.2
אוקטובר
22.5
349.5
108.2
נובמבר
22.1
355.1
110.3
דצמבר
 
21.8
357.5
111.1
ינואר – 1999
22.1
362.5
114.8
פברואר
21.3
361.8
115.3
מארס
22.1
363.7
115.6
אפריל
22.4
369.6
119.6
מאי
22.4
375.3
119.6
יוני
22.6
376.1
118.1
יולי
23.9
380.3
120.9
אוגוסט
23.9
385.2
120.5
ספטמבר*
24.0
387.3
120.0
 
שיעור  השינוי השנתי** (אחוזים)
שנת 1997
14.1
17.0
10.7
שנת 1998
12.7
17.5
19.5
 
 
 
M1 שיעור
השינוי ב- 12
החודשים
האחרונים***

(אחוזים)
 
שיעור  השינוי החודשי** (אחוזים)
 
 
ספטמבר – 1998
15.6
3.6
2.0
0.2-
אוקטובר
15.5
2.2
4.6
3.9
נובמבר
18.6
2.1-
1.6
1.9
דצמבר
12.7
1.1-
0.7
0.7
ינואר – 1999
13.8
1.5
1.4
3.4
פברואר
10.5
3.8-
0.2-
0.4
מארס
13.6
4.0
0.5
0.3
אפריל
10.4
1.0
1.7
3.4
מאי
11.0
0.0
1.5
0.0
יוני
11.9
1.3
0.2
1.2-
יולי
13.4
5.6
1.1
2.3
אוגוסט
12.3
0.0
1.3
0.3-
ספטמבר*
9.0
0.6
0.5
0.5-
 
 
 
 
 

---------------------------
*נתונים ארעיים
(1)           השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש לעומת ממוצע החודש הקודם
בבנק ישראל מבהירים כי בדיוני התכנון המוניטרי נלקחים בחשבון מספר רב של נתונים
ואינדיקטורים, לגבי מצב המשק, וביניהם הציפיות לאינפלציה, מגוון מדדי מחירים, מצרפים מוניטריים,
התפתחות שער חליפין ויתרות מט"ח, היקף הפעילות במשק והרכבה, מצב מאזן התשלומים וכד'.