הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שימוש במערכת בטוחות של הבורסה לניירות ערך עבור מערכת זה"ב

מספר: 30-23
תאריך פרסום: 10/12/2023
תאריך עדכון: 11/12/2023
תחומים: מחשוב, כללי ואחר

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לצורך שימוש במערכת בטוחות של הבורסה לניירות ערך עבור מערכת זה"ב. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבר כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 28 בדצמבר 2023 בשעה 12:00.

פרטי קשר

פרטים נוספים

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשת הסתייגויות: 28/12/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/12/2023