הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קבלת מידע על גיוסי כספים ואקזיטים של חברות הייטק בישראל לפי שלב החיים של החברה והענף שבו היא פועלת בו

מספר: 07-24
תאריך פרסום: 02/04/2024
תאריך עדכון: 02/04/2024
תחום: כללי ואחר

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם חברת IVC לצורך קבלת מידע על גיוסי כספים ואקזיטים של חברות הייטק בישראל לפי שלב החיים של החברה והענף שבו היא פועלת בו. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 30 באפריל 2024 בשעה 12:00

פרטי קשר

פרטים נוספים

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשת הסתייגויות: 30/04/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/04/2024