הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אספקת קווי תקשורת למטרת קישור לבורסה לניירות ערך

מספר: 31-23
תאריך פרסום: 13/12/2023
תאריך עדכון: 13/12/2023
תחומים: מחשוב, כללי ואחר

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לצורך אספקת קווי תקשורת למטרת קישור לבורסה לניירות ערך. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבר כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 03 בינואר 2024 בשעה 12:00.

פרטי קשר

פרטים נוספים

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשת הסתייגויות: 03/01/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/12/2023