הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישת מנוי לרישוי שנתי של RStudio Team מתוצרת חברת RSTUDIO, PBC (להלן: חברת RStudio)

מספר: 27-21
תאריך פרסום: 15/12/2021
תאריך עדכון: 24/12/2022


בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך רכישת מנוי לרישוי שנתי של RStudio Team  מתוצרת חברת RSTUDIO, PBC (להלן: חברת RStudio)​. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדוב​ר בספק חוץ שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 04 בינואר 2022 בשעה 12:00

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 15/12/2021