הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישת מכשיר מיקרוסקופ השוואתי לניתוח ובחינת מעות כולל שירותי תחזוקה, תמיכה, הדרכה ואחריות

מספר: 10-21
תאריך פרסום: 09/08/2021
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך רכישת מכשיר מיקרוסקופ השוואתי לניתוח ובחינת מעות כולל שירותי תחזוקה, תמיכה, הדרכה ואחריות. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדוב​ר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 29 באוגוסט 2021 בשעה 12:00.​

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 09/08/2021