הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פיתוח, תמיכה, ייעוץ ותחזוקה של מערכת ניהול זהויות ITIM.

מספר: 8-22
תאריך פרסום: 14/03/2022
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך פיתוח, תמיכה, ייעוץ ותחזוקה של מערכת ניהול זהויות ITIM. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 03 באפריל 2022 בשעה 12:00​​

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 14/03/2022