הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ייעוץ בנושא כללי החשבונאות והדיווח המקובלים בארצות הברית

מספר: 8-23
תאריך פרסום: 04/04/2023
תאריך עדכון: 04/04/2023

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם חברת FTI CONSULTING INC (ארצות הברית) לצורך קבלת שירותי ייעוץ בנושא כללי החשבונאות והדיווח המקובלים בארצות הברית. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק חוץ שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 07 במאי 2023 בשעה 12:00

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 07/05/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/04/2023