הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ייעוץ בנושא כללי החשבונאות החדשים בנושא הפרשה להפסדי אשראי צפויים (CECL)

מספר: 35-21
תאריך פרסום: 27/12/2021
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך ייעוץ בנושא כללי החשבונאות החדשים בנושא הפרשה להפסדי אשראי צפויים (CECL)​​. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדוב​ר בספק חוץ שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 13 בינואר 2022 בשעה 12:00

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 27/12/2021