הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אספקת שירות לשימוש בתחנה וירטואלית של הבורסה המאפשר ביצוע עסקאות התערבות בשוק השקלי

מספר: 19-21
תאריך פרסום: 05/10/2021
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך אספקת שירות לשימוש בתחנה וירטואלית של הבורסה המאפשר ביצוע עסקאות התערבות בשוק השקלי. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדוב​ר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 25באוקטובר 2021 בשעה 12:00.​​​​

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 05/10/2021