הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אספקת קווי תקשורת וקווי טלפון ושירותי תשתית בגינם.

מספר: 05-22
תאריך פרסום: 13/02/2022
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך אספקת קווי תקשורת וקווי טלפון ושירותי תשתית בגינם. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 03 במרץ 2022 בשעה 12:00

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 13/02/2022