הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מלוות חוץ - אגרות (BONDS)

בישראל ניתן לפדות רק תעודות של מילוות הנכללות ברשימה שבאתר האינטרנט של בנק ישראל, זאת בכפיפות לתנאים הבאים:

1. כנגד הצגת התעודות. 

2. הפדיון יבוצע לבעלים הרשום בלבד, או על פי כתב העברה המאושר על ידי תאגיד בנקאי. כתב העברה מחו"ל צריך להיות מאושר על ידי אחד מאלה: בנק מסחרי, חברה לנאמנות, חברה בבורסה לניירות ערך בניו-יורק, מפעל הבונדס, קונסול ישראל ובנקים לחיסכון המפורטים בנוהל "הוראות לפדיון-בישראל של מילוות חוץ" שהופץ לתאגידים הבנקאיים. 

3. פדיון מוקדם יהיה רק לגבי מילוות בונדס מההוצאה השביעית, וזאת רק במקרים שבהם התקיימה עילה מהעילות לפדיון מוקדם; הרווחות שבעילות אלו מצוינות על גבי האיגרת.

ניתן לקבל באתר מידע לצורך חישוב שווי התעודה לתשלום ומידע על התעודה - אם היא אסורה לפדיון. 
למחשבון תשלום מלוות חוץ​

תושב ישראל יכול לפדות פדיון מוקדם, בכל שנה קלנדרית, תעודות בשווי נקוב שעד 1,000 דולרים. תייר המבקר בישראל רשאי לפדות פדיון מוקדם בכל חודש קלנדרי שבו הוא שוהה בישראל , לצורך הוצאותיו בארץ, תעודות בשווי נקוב שעד 2,500 דולרים.

מוסד ציבורי, המוכר על פי סעיף 46 (א) לפקודת מס הכנסה, רשאי לפדות פדיון מוקדם תעודות שקיבל כתרומה, ובלבד שהן הונפקו למעלה משלוש שנים לפני הפדיון, והודעה על הפדיון המוקדם ניתנה 120 יום לפני הפדיון.
תמורת הפדיון המוקדם תשולם בשקלים חדשים בלבד.

העילות לפדיון מוקדם של הבונדס מההוצאה השביעית מפורטות בנוהל "הוראות לפדיון-בישראל של מילוות חוץ", שהופץ לתאגידים הבנקאיים. ​

לא. הפדיון של תעודות בונדס רגילות מתבצע באמצעות רוב הסניפים העירוניים המרכזיים של הבנקים המסחריים.

תעודות מדינת ישראל (CERTIFICATES) בשווי נקוב של 100 דולרים נפדות רק בשלושה תאגידים בנקאיים ללא עמלה - בנק דיסקונט, הבנק הבינלאומי הראשון ובנק איגוד. בשאר התאגידים הבנקאיים ישנה עמלה.​

גובה העמלה הוא עד 1% מהסכום לתשלום, למעט תעודות מדינת ישראל (CERTIFICATES) בשווי נקוב של 100 דולרים, שהעמלה על פדיונן, בסך 2 דולרים לכל תעודה, משולמת לבנק הפודה על ידי בנק ישראל. ​

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 08/11/2022