תיקון שיטת חישוב הריבית בהלוואות לדיור בריבית משתנה שניתנו לפני ה-1.11.00
המפקח על הבנקים, ד"ר יצחק טל, הורה היום לבנקים למשכנתאות ולבנקים שנתנו הלוואות לדיור צמודות למדד בריבית משתנה, לתקן את שיטת קביעת ריבית החידוש בהלוואות מסוג זה שניתנו לפני 1.11.00, אם זו התבססה על בסיס שאינו אובייקטיבי. שיעור הריבית החדש על ההלוואה במועד שינוי הריבית המתוכנן, יהיה הנמוך מבין שני שיעור ריביות; הריבית על פי הסכם ההלוואה לבין הריבית הנקבעת על  פי מנגנון חישוב לפי בסיס אובייקטיבי. בנוסף נדרשו התאגידים הבנקאיים חתת גילוי נאות ללקוחותיהם על קביעת שיעור ריבית החידוש.
כידוע על פי הוראה קודמת של המפקח על התאגידים הבנקאיים חייבים הבנקים בכל הלוואה לדיור צמודה למדד בריבית משתנה שנלקחה לאחר 1.11.00, לקבוע מנגנון שינוי ריבית המתבסס על בסיס אובייקטיבי חיצוני.
בהוראה החדשה התייחס המפקח להלוואות מסוג זה שנלקחו לפני 1.11.00.
 
מהפיקוח על הבנקים נמסר, כי לגבי תאגידים בנקאיים בהם שיטת קביעת הריבית במועד החידוש נקבע על- בסיס אובייקטיבי גם לפני 1.11.00, קבע המפקח כי בנקים או יאפשרו ללווים, שנטלו הלוואה לדיור צמודה למדד בריבית משתנה לפני 1.11.00, להחליט אם לעבור לשיטת חישוב ריבית על פי המנגנון אשר נקבע לשינוי הריבית בהלוואות חדשות, או להישאר במתכונת הישנה.
 
בבנק ישראל מציינים, כי הוראה זו בנושא הלוואות לדיור בריבית משתנה מצטרפת להוראה הקודמת בנושא זה שנכנסה לתוקף בחודש נובמבר האחרון. מטרת ההוראות היא להסדיר את שיטת שינוי הריבית בהלוואות בריבית משתנה ולהגביר את השקיפות והגילוי הנאות לציבור הן בעת קבלת הלוואה חדשה והן בעת חידושה.
 
ההוראה החדשה תחול בכל מועד שינוי ריבית החל מ-1 לספטמבר 2001.
 
הטיפול בהלוואות כאמור שמועד החידוש שלהן חל לפני מועד תחילת התיקונים להוראה הנוכחית, ומועד החידוש הקרוב שלהם הוא רק כחלוף תקופה ארוכה, ייבחן על ידי המפקח באופן פרטני מול כל תאגיד בנקאי.