בנק ישראל פרסם היום את סקירת ההתפתחויות בשוק מטבע חוץ בשנת 1999
באמצעות אתר האינטרנט של הבנק
 
ממחלקת מטבע חוץ בבנק ישראל נמסר, כי סריקת ההתפתחויות בשוק מט"ח בשנת 1999, המתפרסמת היום באתר האינטרנט של הבנק מתארת את התפתחויות שער החליפין של השקל והתפתחות המסחר בשוק דולר/ שקל בשנה זו, ומציגה מידע והסבר לגבי ההיבטים המוסדיים הקשורים לשוק מטבע החוץ - מהות השער היציג ואופן קביעתו; הרכבו של סל המטבעות, והשינויים שחלו בו מאז שהונהג; תאור מדיניות שער החליפין בישראל מאז 1948, תוך דגש מיוחד בתקופה מאז החלת רצועת הניוד בשנת 1989. כמו כן, הסקירה מספקת נתונים אודות השערים היציגים.
מהסקירה עולה, כי במשך שנת 1999 התחזק השקל לעומתסל המטבעות ב- 3.1%, ולעומת הדולר ב- 0.17%. במחצית הראשונה של השנה נרשם תיסוף מתמשך בשער החליפין של סל המטבעות, תוך צמצום המרחק שלו מהגבול התחתון של רצועת הניוד עד ל- 7.6% וזאת, לעומת מרחק של 14% בסוף 1998. במחצית השניה של השנה חל פיחות בשער החליפין של סל המטבעות ורמתו חזרה לזו ששררה בראשית השנה.
התנודתיות של שער החליפין של השקל לעומת סל המטבעות הייתה השנה דומה לזו ששררה בתקופה שלפני משבר רוסיה באוגוסט 1998 - כ- 5.8% בממוצע. מדובר בתנודתיות נמוכה מזו של מטבעות אחרים, שהם בני השוואה. התנודתיות של השקל בתקופה שבין אוגוסט לאוקטובר 1998 גברה, בתגובה להשפעות המשבר הפיננסי העולמי שהתרחש באותה עת, אך זאת, למשך תקופה קצרה, יחסית למטבעות האחרים.
כזכור, מאז יוני 1997 לא התערב בנק ישראל בשוק מטבע החוץ, למעט שישה ימים סביב סוף 1997. מדיניות אי-ההתערכות הישירה בשוק מטבע חוץ של בנק ישראל מבוססת על הניסיון שנצבר בישראל ובמדינות אחרות, לפיו התערבות ישירה של הרשויות בשוק מטבע חוץ אינה יעילה ואף פוגעת בתפקודו התקין של שוק מטבע החוץ.
עוד עולה מהסקירה, כי בשנה האחרונה ניכרת החלשות של הקשר בין התנודות בשער החליפין לציפיות לאינפלציה ולאינפלציה בפועל. זאת, ככל הנראה, עקב המחויבות של בנק ישראל להשגת יעד האינפלציה והאמון של הציבור במחויבת זו.
נפח המסחר בשוק הדולר/שקל ב- 1999 היה גדול מזה שב- 1998 בכ- 22%. העלייה בנפח הפעילות בשנתיים האחרונות - המשקפת עלייה בפעילות המסחר שבין הבנקים ללקוחותיהם - היא תוצאה של תהליך הליברליזציה בשוקי מטבע חוץ והעלייה בתנודתיות שער החליפין.
בדומה לשנה השעברה, הסקירה מתפרסמת באתר האינטרנט של הבנק בשפה העברית והאנגלית, ולא תופץ חוברת מודפסת. בנוסף, ניתן להוריד מאתר זה קובץ בפורמט Word המכיל את הסקירה וקבצים בפורמט Excel המכילים נתונים של שערים יציגים למטבעות שונים ונתונים של גבולות רצועות הניוד.
כתובת אתר האינטרנט של הבנק היא: www.bankisrael.gov.il אפשר לפנות לסקירה דרך שער "פרסומים ומידע".
כתובת הסקירה היא:
בעברית - www.bankisrael.gov.il/depdatat/mth/skira99heb.mth
באנגלית - www.bankisrael.gov.il/depdata/mth/skira99eng.mth