סקר החברות לרביע השני של שנת 1999
 
מדיווחי חברות התעשייה לרביע השני של 1999 עולה, כי חל גידול בתפוקתן, לאחר דיווחים על
ירידות בשנה וחצי האחרונות.
 
מדיווחי חברות המסחר לרביע השני של 1999 עולה, כי חל גידול במכירותיהן, זה הרביע השני
ברציפות.
 
מדיווחי חברות המלונאות לרביע השני של 1999 עולה, כי חלה התרחבות בפעילותן, לאחר צמצום
מתמשך מאז אמצע 1996.
 
מדיווחי חברות התחבורה והתקשורת לרביע השני של 1999 עולה, כי חל גידול ניכר בפעילותן
הכוללת, לאחר הירידות שאפיינו את התקופה מאז אמצע 1996.
 
מדיווחי חברות הבנייה לרביע השני של 1999 עולה, כי נמשכת הירידה בהיקף הביצוע של
עבודות הבינוי, אם כי בעוצמה פחותה מהירידה הממוצעת שדווחה מאז סוף 1997.
 
במחלקת המחקר מציינים, כי על פי סקר החברות לרביע השני של 1999, מסתמנת אפשרות
לתחילתה של התאוששות בפעילות בענפי המשק, למעט בענף הבנייה.
 
הציפיות של החברות לעליית מחירים ב- 12 החודשים הקרובים ירדו לרמה של 5.7 אחוזים
לעומת 6.1 אחוזים.
 
מסקר החברות שפרסמה היום מחלקת המחקר בבנק ישראל עבור הרביע השני של שנת 1999
עולה, כי:
 
דיווחי חברות התעשייה לרביע השני של 1999 מצביעים על גידול בתפוקה, לאחר דיווחים על
ירידות מאז 1996, תוך צמצום הירידה בהזמנות לשוק המקומי ועצירת הירידה במכירות. עם
זאת, גידול התפוקה לא לווה בשלב זה בגידול של המכירות, אלא בעליה של מלאי המוצרים
המוגמרים. היציבות במכירות, מורכבת מגידול מסוים של היצוא ומהמשך הירידה במכירות לשוק
המקומי אם כי מתונה מהירידות ברבעים הקודמים. במחלקת המחקר מציינים עם זאת, כי
מהדיווח על גידול היצוא והקיפאון בהזמנות ליצוא אין ללמוד על תפנית, מאחר והדיווחים
לרביעים הקודמים אופיינו בתנודתיות. הגידול בתפוקה הקיף כמעט את כל הענפים, להוציא ענף
הכריה והחציבה, הקשור לפעילות הבניה, ענף המתכת ומכונות וענף טכסטיל, הלבשה ועור שדווחו
על ירידות. חברות ההיי-טק דווחו על גידול משמעותי בתפוקה ובמספר העובדים ועל גידול מסוים
במכירות ובייצוא. כמו כן, חלק משמעותי של ענפי התעשייה דיווח על גידול ביצוא. במחלקת
המחקר מסבירים, כי בסקר זה הורחב מדגם חברות הטכנולוגיה המתקדמת (היי-טק), לאחר
שמשקלן גדל, ובלעדיהן מצטייר גידול מעט יותר מתון בתפוקת התעשייה.
 
מדיווחיהן של חברות המסחר מסתמן גידול בהיקף המכירות, זה הרביע השני ברציפות. גם במלאי
חל גידול וגם במכירות הצפויות ברביע הבא.
 
מדיווחי חברות הבנייה עולה, כי נמשכת הירידה בהיקף הביצוע של עבודות הבינוי, מאז 1996, אם
כי שיעור החברות שדיווח על ירידה נמוך משהיה בממוצע בארבעת הרביעים הקודמים. בהקשר
זה, מציינים במחלקת המחקר, כי הרביע השני של 1999 שונה מקודמיו בכך שנבלמה הירידה
בהיקף גמר בניית מבנים, החברות דווחו על ציפיות לגידול בביצוע עבודות ברביע הקרוב ופחתו
הדיווחים על ירידות בהיקף התחלות הבנייה. בנוסף, נחלשה הירידה המדווחת במחירים
הדולריים ופחת שיעור החברות שציין את היקף הביקוש כמגבלה בהיקף הביצוע. חברות התשתית
דווחו על יציבות בהיקף הביצוע, בעוד החברות העוסקות בבניה למגורים דיווחו על ירידות.
 
מענף המלונאות דווח על התרחבות בפעילות, לאחר צמצומה מאז אמצע 1996, ולראשונה מזה
זמן רב דווח על גידול בהזמנות לרביע הבא. הגידול בפעילות בענף זה נבע מהגידול בלינות של
ישראלים ושל תיירים. לעומת זאת, נמשכה גם ברביע זה הירידה בפדיון הממוצע לחדר.
 
מדיווחיהן של חברות התחבורה והתקשורת מסתמן גידול ניכר בפעילות הכוללת, אשר התמקד
בהסעת נוסעים בתחבורה היבשתית, האווירית והימית. בתפוקת ההובלה היבשתית והתקשורת
הסתמנה יציבות.
 
במחלקת המחקר מציינים, כי על פי סקר החברות לרביע השני של 1999, מסתמנת אפשרות
לתחילתה של התאוששות בפעילות בענפי המשק, למעט בענף הבנייה.
 
מדיווחיהן של החברות עולה, כי האינפלציה הצפויה ל- 12 החודשים הקרובים (יולי 1999 עד יוני
2000 ) היא 5.7 אחוזים בממוצע, לעומת 6.1 אחוזים בממוצע, שנצפו ברביע הקדום. 90 אחוז
מהחברות מצפות שההתייקרות תהיה בתחום שבין 4 אחוזים לבין 8 אחוזים ב- 12 החודשים
הקרובים. הציפיות לעליית המחירים המצטברת לרביע הקרוב (יולי עד ספטמבר 1999 ) הן 1.5,
אחוזים בממוצע, בדומה לציפיות ברביע הקודם.
 
במחלקת המחקר מבהירים, כי ממצאי סקר החברות לרביע השני של שנת 1999 מבוססים על
תשובות של 641 חברות ועסקים. השאלות הנוגעות לפעילות הן איכותיות: החברות מתבקשות
לדווח בעיקר על כיווני השינויים במשתנים השונים (עלייה, ירידה, ללא שינוי) ולציין את עוצמת
השינויים (משמעותי, מתון). עם זאת, בניתוח התוצאות של ענף התעשייה לבד מובאים בחשבון גם
אומדנים משוקללים לפי קבוצות גודל (מספר העובדים).