סקירת ההתפתחויות הכלכליות במשק במחצית השנייה של 1999
מסקירת ההתפתחויות הכלכליות במשק במחצית השנייה של 1999, שפירסמה היום מחלקת המחקר בבנק ישראל, עולות הנקודות הבאות:
מצב המשק
על פי נתוני הפעילות של ענפי המשק מסתמנת התאוששות בפעילות הכלכלית, החל מהרביע השני של 1999. במחלקת המחקר מציינים, כי מוקדם עדיין להעריך את עוצמת ההתאוששות, בין היתר, לאור העובדה שבחודשים האחרונים של 1999 הואטו קצב הגידול של מספר אינדיקטורים לפעילות – כגון, המדד המשולב והייצור התעשייתי; עם זאת רמתם נשארה גבוהה יחסית למחצית הראשונה של השנה. למרות התגברות הפעילות במשק, נמשכה העלייה בשיעור האבטלה, המגיב בדרך כלל באיחור על תפניות ברמתה פעילות. במחצית השנייה של 1999 הואצה פעילותם של מרבית הענפים וחלק ממנה הובל ע"י היצוא. כמו כן, נמשכה ההתרחבות הרצופה של ההשקעות מאז הרביע האחרון של 1998, בעיקר בציוד ובמלאי. הצריכה הפרטית – ובעקבותיה הצריכה לנפש – עלתה אף היא במהירות יחסית, במיוחד ברביע השלישי אשתקד. התוצר המקומי והעסקי, שירדו ברביע הראשון של 1999, שבו והתרחבו לאחר מכן ורמתם ברביע השלישי הייתה גבוהה מזו של התקופה המקבילה ב- 1998, רק בכ- 2 אחוזים.
מאזן התשלומים
ברביע השלישי של 1999 ירד הגירעון בחשבון השוטף של מאזן התשלומים, כתוצאה מגידול ניכר של הגירעון בחשבון הסחורות, ירידת הגירעון בחשבון השירותים – בעיקר הודות לגידול התיירות – ועלייה ניכרת בהעברות החד-צדדיות. הגירעון השוטף מומן בהעברות הון מחו"ל בהיקף דומה לזה של 1998 – 0.4 מיליארד דולרים ובהשקעות של תושבי חוץ בהיקף של כחצי מיליארד דולרים.
המחירים
מדד המחירים לצרכן עלה במחצית השנייה של 1999 – ב- 3.5 אחוזים במונחים שנתיים. הציפיות לאינפלציה בחודשים יולי עד אוקטובר 1999 היו גבוהות מיעד האינפלציה השנתי ובחודשיים האחרונים של השנה הן ירדו אל תחום היעד לשנת 2000 (3 עד 4 אחוזים). הקצב הנמוך של עליית המחירים מוסבר בעיקרו במדיניות מוניטרית מרסנת שפעלה להשגת יעד האינפלציה – ובכלל זה, למניעת תרגום עליית המחירים בסוף 1998 לאינפלציה גבוהה יותר. הריסון לא הוקל במידה משמעותית במהלך השנה, בשל אי-הודאות לגבי סביבת האינפלציה.
הסקטור הציבורי
הצריכה הציבורית התרחבה במחצית השנייה של 1999, בשיעור גבוה מהתוצר, בין השאר, משום ההתרחבות של התעסוקה בשירותים הציבוריים. ההכנסות ממסים, למרות ההאצה בגידולן לקראת סוף 1999, נשארו בשנה כולה נמוכות מהתחזית וזאת, בשל צמיחה נמוכה מהחזוי. גם ההוצאות המקומיות היו נמוכות מהמתוקצב, בין השאר, בגלל העיכוב ביישום החתימה על הסכמי השכר. ב- 1999 נרשמה חריגה כלפי מעלה מיעד הגירעון התקציבי, שהייתה קטנה מהחזוי במהלך השנה. בין השאר, משום שבארבעת החודשים האחרונים של 1999 היו ההכנסות ממיסים גבוהות מאשר התחזית שעודכנה בספטמבר 1999. בשל גידול בלתי צפוי בתקבולי המס בסוף 1999 לעומת ההנחה על בסיס המס בתקציב 2000, ובשל הסבירות ששיעור הצמיחה יעלה על 3 אחוזים – גם היא הנחה בתקציב שנה זו – ייתכן כי תקבולי המיסים בשנת 2000 יהיו גבוהים ממה שהונח.
במחלקת המחקר מציינים, כי לאור זאת, חשוב שההוצאה הממשלתית לא תחרוג מזו שתוקצבה, וכך יושג בשנת 2000 גירעון הנמוך מזה של 1999, ויישמר התוואי הרב-שנתי הפוחת של הגירעון הממשלתי.

שוק העבודה
גם במחצית השנייה של 1999 נמשך הרפיון בשוק העבודה, השורר מזה תקופה ארוכה, ושיעור האבטלה הגיע בנובמבר לשיאו השנתי – 9.2 אחוזים. עם זאת, אינדיקטורים שונים – בעיקר אלה שנוגעים לניצולת כוח העבודה ולעומק האבטלה – מצביעים על האפשרות שהתגברות הפעילות בענפי המשק נתנה את אותותיה גם בשוק העבודה, המגיב בדרך כלל באיחור על תפניות בפעילות.
ברביע השלישי של 1999 הסקטור הציבורי קלט עובדים ותרם תרומה עיקרית להקטנת האבטלה.
על אף הגידול המשמעותי של התעסוקה ברביע זה, עלה שיעור האבטלה וזאת, עקב הגידול בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה, השכר הריאלי למשרת שכיר, שעלה במהלך המחצית הראשונה של 199, המשיך לעלות גם במחצית שניה, אך קצב עלייתו הואט. בסקטור העסקי עלה השכר הריאלי, בין השאר, מפני הורדת אינפלציה אל מתחת לצפוי, ואילו בסקטור הציבורי הוא ירד ריאלית, בין השאר, בגלל עיכוב החתימה על הסכמי השכר במספר מגזרים.
שוקי הכספים וההון
הריבית על מקורות בנק ישראל המשיכה לרדת באופן הדרגתי במחצית השנייה של 1999, על רקע אי-הוודאות לגבי סביבת האינפלציה במשך מרבית השנה, והצטמצמות פער הריביות בין המשק לחו"ל. מדיניות הריבית פעלה במשך השנה על מנת לבסס את האינפלציה בתחום היעד שקבעה הממשלה לשנתיים הקרובות. הורדת הריבית הנומינלית הייתה איטית מירידת הציפיות ל-לאינפלציה, ושיעור הריבית הריאלי עלה. כמו ברבים משוקי ההון בעולם, מדד המניות עלה, תוך עלייה מהירה בכל הענפים. ערך שוק המניות עלה במידה ניכרת, וגם מחזורי המסחר עלו בהדרגה
אף שהיקף ההנפקות בשוק ההון נשאר נמוך יחסית.