מתן שירותים בנקאיים מחוץ לסניפי הבנקים
 
המפקח על הבנקים, ד"ר יצחק טל, הודיע היום על שני היתרים לבנקים, המאפשרים מתן
שירותים בנקאיים מסוימים ללקוחותיהם, מחוץ לסניפים.
 
1.    הותר לבנקים לתת אשראי ללקוחות באמצעות מעבידיהם ובלבד שסכום האשראי לא
יעלה על 35,000 ש"ח, ההחזר החודשי - אשר גובהו לא יעלה על 15% מהמשכורת (ברוטו) של
העובד - ינוכה ע"י המעביד ממשכורת העובד, הביטחונות יהיו זכויות העובד כלפי המעביד ותנאי
האשראי לא יהיו נחותים מהתנאים המקובלים בסניף הבנק. לשם כך, המעביד יסמיך בעלי
תפקידים בכירים, העוסקים בענייני כספים או מינהל, לטפל בתהליך מתן האשראי לעובד.
האשראי יינתן אך ורק לאחר אישור הבנק.
 
2.    הותר לבנקים לשווק כרטיסי חיוב (כרטיסי אשראי למיניהם וכרטיסים למשיכת
מזומנים) ללקוחותיהם גם מחוץ לסניפי הבנק, באמצעות שליח מטעם הבנק או באמצעות הדואר.
כרטיסי האשראי שיונפקו בדרך זו, יוגבלו למסגרת אשראי של עד 18,000 ש"ח (סכום אשר יעודכן
מעת לעת ע"י המפקח על הבנקים), בשנה הראשונה. לאחר מכן, רשאי הבנק להגדיל את מסגרת
האשראי, על פי שיקול דעתו.
 
בפיקוח על הבנקים מציינים, כי היתרים אלה ניתנים כחלק ממדיניות מקלה לגבי מתן שירותים
בנקאיים מחוץ לסניפי הבנק. כזכור, עד היום הותר לבנקים לתת שירותים מחוץ לסניפים,
ללקוחותיהם הגדולים.