המפקח על הבנקים, מר זאב אבלס, הודיע היום על החלטתו להתיר לבנקים הישראליים להציע ללקוחותיהם שירותים בנקאיים באמצעות האינטרנט.
 
ההחלטה התקבלה עם סיום בחינת סוגיות האבטחה הקשורות לפעילות בנקאית באינטרנט תוך דגש בהיבטים המיוחדים לתחום הבנקאות, ולאחר התייעצות עם חברה בינ"ל המתמחה בתחום זה. לאור זאת, גובשה בפיקוח על הבנקים, המסגרת הנאותה למתן שירותים בנקאיים באינטרנט תוך שמירה על טובת הלקוחות וסודיות המידע.
 
בשלב הראשון, לקוחות הבנקים יוכלו לקבל מידע באמצעות האינטרנט אודות חשבונותיהם בבנק. הרחבת השירותים לתחומים נוספים - למשל מתן הוראות ביצוע מחשבונותיהם - תותר בהדרגה ע"י הפיקוח על הבנקים, ובהתאם ללקחים ולמסקנות ומהפעלת שירותי המידע הבנקאיים במתכונת המותרת עתה.
 
לצורך אבטחת סודיות המידע, יורשו הבנקים להציע את השיות רק ללקוחות המוכרים להם מזה זמן. לא תורשה התקשרות ראשונית בין הלקוח לבנק באמצעות האינטרנט. כמו כן, הבנקים יידרשו להסביר ללקוחותיהם את סדרי האבטחה הננקטים להגנת המידע המועבר ברשת האינטרנט.
 
בנקים שמבקשים להפעיל שירות זה יציגו בפני הפיקוח על הבנקים את היערכותם באשר לסדרי אבטחת המידע ולהסדרים הארגוניים והטכניים הנדרשים לפני ובמהלך הפעלת שירות זה.
 
בפיקוח על הבנקים מציינים, כי בעקבות מסע ההתפתחות המעירה של האינטרנט בתחומי העיסוק השונים, גדל בחודשים הא חרונים מספר הבנקים בעולם שמציעים שירותים באמצעי זה. עם זאת, רוב הבנקים המציעים שירותי בנקאות באינטרנט מגבילים זאת למסגרת שירותי בנקאות מצומצמת. מהניסיון שנצבר בתחום זה, עולה כי היתרונות ללקוחות ולבנקים שנובעים ממתן שירותים בנקאיים באינטרנט מתבטאים בנוחות השימוש ובעלויות ההפעלה הנמוכות.