מבנק ישראל נמסר, כי יתרות מטבע חוץ הסתכמו בסוף חודש מארס 1999 ב- 21,984 מיליוני דולר, ירידה של 182 מיליוני דולר, לעומת סוף חודש פברואר.
שינוי היתרות במהלך חודש מארס נבע מהקטנת פיקדונות הבנקים בבנק ישראל וממשיכות הממשלה למימון פעולותיה בחו"ל.