מבנק ישראל נמסר היום, כי יתרות מטבע חוץ הסתכמו בסוף חודש אפריל 1998 ב- 21,818 מיליוני
דולר, עליה של 214 מיליוני דולר, לעומת סוף חודש מארס.
 
הגידול ביתרות במהלך חודש אפריל נבע בעיקר מהכנסות בנק ישראל על היתרות, לרבות הפרשי
שערים על רקע החלשות הדולר בעולם