התפתחות מחזורי המסחר בשוק אג"ח ממשלתיות ומק"ם בבורסה לני"ע בת"א
מחוצה לה בין השנים 1993 ו- 2000
 
מחזורי המסחר היומיים בשוק אג"ח הממשלתיות והמק"ם - בבורסה לני"ע ב"א ומחוצה לה - גדלו ריאלית מאז 1993 ב- 160%, בעיקר על רקע הגידול במחזורי המסחר באג"ח לא-צמודות ומק"ם.
מהירות המחזור הכוללת של אג"ח ממשלתיות ומק"ם הוכפלה מאז 1993 והגיעה ל- 0.7, כאשר מהירות המחזור הממוצעת של אג"ח לא-צמודות גבוהה משמעותית מזו של אג"ח צמודות למדד.
מאז החלת שיטת המסחר הרציף בבורסה לני"ע בת"א בינואר 1999 מסתמנת מגמה של ירידה חדה בהיקף מחזורי המסחר מחוץ לבורסה, ובעיקר בקרב אג"ח לא-צמודות.
מהמחלקה המוניטרית בבנק ישראל נמאס, כי משנת 1993 ועד יוני 2000 חל גידול ריאלי בממוצע מחזורי המסחר היומיים של אג"ח ממשלתיות ומק"ם בבורסה לני"ע בת"א ומחוצה לה בשיעור של כ- 160%, והגיעו במחצית הראשונה של שנת 2000 להיקף של 525 מיליוני ש"ח ליום, לעומת כ- 200 מיליוני ש"ח ליום ב- 1993. חלקו הארי של גידול זה נובע מהגידול שחל במחזורי המסחר באג"ח לא-צמודות - מסוג "גילון" ו"שחר" - שמשקלם היחסי בסך המחזורי המסחר של אג"ח בבורסה ומחוצה לה עלה מ- 4% בשנת 1993 ל- 32% ביוני 2000. בנוסף, כ- 40% מגידול זה במחזורי המסחר מיוחסים לעלייה במחזורי המסחר בשוק מק"ם, אשר שמר לאורך התקופה על משקלו היחסי בסך המחזורים - כ- 37% - ותרם כ- 10% מסך הגידול במחזורים. אשר למחזורי המסחר של אג"ח צמודות למדד, משקלן ירד בהתמדה בסך מחזורי המסחר - מכ-  50% ב- 1993 לכ- 20% ביוני 2000.
במחלקה המוניטרית מסבירים, כי ניתן לייחס את הגידול הניכר במחזורי המסחר של אג"ח לא-צמודות ומק"ם - המהווים כיום כ-70% מסך מחזורי המסחר - בעיקר לירידה באינפלציה אשר גררה, בין היתר, העדפה של הממשלה לממן את החוב הפנימי בעיקר ע"י הנפקת אג"ח לא-צמודות על חשבון אג"ח צמודות, והעדפת ציבור המשקיעים להחזיק ולסחור בנכסים לא-צמודים על פני נכסים צמודים.
עוד נמסר מהמחלקה המוניטרית, כי מאז הפעלת שיטת המסחר הרציף בבורסה לני"ע בת"א, בינואר 1999, מסתמנת מגמה של ירידה חדה בהיקף מחזורי המסחר של אג"ח ומק"ם מחוץ לבורסה וזאת, לאחר שאלה עלו משמעותית עד לשנת 1998 והגיעו לרמת שיא של כ- 43% מסך המחזור הממוצע היומי הכללי. כאמור, בשנת 1999 אלה ירדו - בכ- 60% - והגיעו לשפל של כ- 17% מסך המחזור היומי הממוצע הכללי - ובקרב אג"ח לא-צמודות ירדו בצורה החדה היותר, בכ- 70%, ובקרב אג"ח צמודות למדד ירדו בצורה במתונה ביותר, בכ- 50%. במחלקה המוניטרית מסבירים, כי עם הפעלת שיטת המסחר הרציף בבורסה לני"ע בת"א והרגיעה היחסית בשווקים בארץ ובעולם, עברו מרבית העסקאות אליה. נוסף על כך, עד לשנת 1998 נהגה הבורסה לני"ע בת"א לרשום עסקאות קיזוז של חבריה כעסקאות מחוצה לה ומאז 1999 אלה מתבצעים כעסקאות בבורסה, דבר שתרם אף הוא לעליית המחזורים בה על חשבון העסקאות מחוצה לה.