התאגידים הבנקאיים ימנו קצין ציות לעניינים צרכניים
 
המפקח על הבנקים ד"ר יצחק טל, פרסם היום הוראה חדשה המחייבת את התאגידים הבנקאיים למנות קצין ציות לעניינים צרכניים ואיסור הלבנת הון, ובנוסף נדרש דירקטוריון של תאגיד בנקאי לקבוע תכנית ציות לנושאים אלה. קצין הציות יוודא כי פעילות התאגיד הבנקאי בתחומים אלה עומדת בדרישות החקיקה הרלוונטית והוראות המפקח על הבנקים.
על פי ההוראה, קצין הציות יהיה עובד בכיר שימונה על ידי המנהל הכללי של הבנק בכפוף לאישור הדירקטוריון. קצין הציות יהיה אחראי ליישום תכנית הציות, ולתיאום בין המחלקות השונות בתאגיד הבנקאי, אשר אמורות לתמוך בביצוע תכנית הציות, כמו: המחלקה המשפטית, מחלקת או"ש ומחלקת המיכון.
קצין הציות יגיש דוחות תקופתיים למנהל הכללי ולדירקטוריון אשר יכללו, בין היתר, סיכום של פעולותיו והמלצותיו לגבי הצעדים שיש לנקוט בגין הפרות ע"י התאגיד של חקיקה בתחומים צרכניים ושל הוראות המפקח על הבנקים.
על פי ההוראה, קצין הציות לא יוכל להיות המבקר הפנימי של הבנק וזאת, בין היתר, משום שתפקידו נתון לפיקוח המבקר הפנימי.
מהפיקוח על הבנקים נמסר כי מינוי קצין ציות נדרש במסגרת הכללית של ניהול הסיכונים בתאגיד בנקאי, במטרה להקטין את ההסתברות להפרה של חוקים והוראות, להביא לגילוי מוקדם של הפרה כזו, לצמצם את חשיפת התאגיד הבנקאי ומנהליו לתביעות והפסדים ולשמור על המוניטין של תאגיד בנקאי.
עוד נמסר מהפיקוח על הבנקים כי ההוראה הוחלה על התחום הצרכני ותחום איסור הלבנת הון, שהטיפול בהם נעשה על ידי עובדים רבים של הבנק. זאת לעומת התחום היציבותי והתחום הדיווחי, שם הטיפול מרוכז בידי מס' עובדים מצומצם. כמו כן נמסר כי מינוי קצין ציות בעניינים צרכניים הוא צעד נוסף בפעולות שנועדו להגן על צרכני הבנקים.
תחילת ההוראה היא 1.7.02, כאשר קצין ציות ימונה עד ל-1.4.02.