הערכות המערכת הבנקאית בטיפול                                    
בבעיית "באג 2000"
 
המפקח על הבנקים, ד"ר יצחק טל, פרסם היום שתי הוראות חדשות לבנקים בתחום הקשור בהסבת מערכות המיכון לקראת האלף הבא, על רקע בעיית "באג 2000".
בחוזר האחד הורחבה הגילוי של התאגידים הבנקאיים בדוח הדירקטוריון המוגש לבעלי המניות והמתפרסם לציבור הרחב, במטרה להגביר את השקיפות בנוגע להערכותם של התאגידים הבנקאיים לנושא "באג 2000". במסגרת זו נדרשים התאגידים לפרט:  1. מצב מוכנותו של התאגיד הבנקאי בתחום טיפולו בבעיית "באג 2000", כולל לוחות זמנים. הפירוט יחול הן לגבי מערכות החומרה ומערכות אלקטרוניות משובצות מחשב (כגון כספות) והן לגבי מערכות התוכנה. תשומת לב מיוחדת יש לתת בגילוי גם לשלב ניסויי מערכות המיכון – ניסויים שמטרתם לבדוק שאכן המערכות הותאמו כיאות לקראת שנת 2000. 2. פירוט העלויות הנובעות מטיפולו של התאגיד בהסבת מערכות המיכון לשנת 2000, לרבות העלויות הצפויות.    3. תיאור האמצעים לאיתור ולמזעור סיכונים לתאגיד הבנקאי הנובעים מבעיית "באג 2000". 4. תכניות פעולה חלופיות למקרה שבעת המעבר לאלף הבא, על אף ההיערכות והניסויים המוקדמים, יקרו תקלות שיפגעו בחלק ממערכות המיכון של התאגיד הבנקאי. מטרת תוכניות אלה להקטין את הנזקים ללקוחות ולבנק ולאפשר, ככל שניתן, המשך שירות רציף.
בחוזר האחר הורחבו הנחיות המפקח על הבנקים שנועדו למזער את סיכוני האשראי לבנקים הנובעים מהיערכות לקויה של לווים לנושא "באג 2000". התאגיד הבנקאי נדרש להגדיר את אוכלוסיית הלווים לגביהם הסיכון עשוי להיות מהותי, ולהעריך את הסיכון לנושא "באג 2000", על בסיס שאלון מפורט שיישלח ללווים אלה. על התאגיד הבנקאי לנקוט באמצעים הנדרשים עדי למזער את סיכון האשראי מהלקוחות שיימצאו ברמת סיכון גבוהה יחסית. בנוסף, על התאגיד הבנקאי להתייחס להיבט סיכון זה בכל דיון בבקשת אשראי של לקוחות אלה. יתר על כן, על הנהלת התאגיד הבנקאי למסור דיווח רבעוני לדירקטוריון על סיכוני האשראי בבנק, הנובעים מבעיית "באג 2000". דיווח זה יתייחס ספציפית ללווים הגדולים ולרמתם הענפית, תוך תיאור השלכות התרחישים האפשריים (לרבות תרחישים קיצוניים) בנושא זה.
תחילת ההוראות – מיידית.
בפיקוח על הבנקים מציינים, כי נושא ההערכות הנדרשת מהבנקים בתחום הסבת מערכות המיכון לקראת שנת 2000 ובתחום סיכוני האשראי הכרוכים בבעיית "באג 2000", עלה בעבר בפגישות ובתכתובות שהתקיימו בין התאגידים הבנקאיים לנציגי הפיקוח על הבנקים. וכן בחוזרים קודמים שפרסם הפיקוח על הבנקים. בכל אלה הודגשה חשיבות ההערכות המיוחדת מצד הבנקים, להבטים השונים הרלוונטיים לנושא "באג 2000". כמו כן, הפיקוח על הבנקים מסר לתאגידים הבנקאיים מזכרים שהוכנו בנושא זה ע"י ועדת בזל והרשויות האמריקאיות.
כידוע, בעיית "באג 2000" נעוצה בכך שמערכות המיכון שיוצרו ותוכנתו בעבר כללו את הרישום והחישוב של השנים על בסיס שתי ספרות בלבד. על כן, שנת 2000 עלולה להיות מיוצגת במערכות אלה ע"י הספרות 00, דבר שעלול להביא לטעויות ואף לכשל המערכות. היערכות מיכונית נאותה, מבעוד מועד, של התאגידים הבנקאיים ושל לקוחותיהם לקראת שנת 2000  הינה חיונית במיוחד, בשל השלכות "באג 2000" על התאגיד הבנקאי הבודד, על המערכת הבנקאית בכללותה ועל המערכות המשקיות.