הערכות הבנקים המסחריים לקראת הכנסת מטבע האירו למחזור
*   מיום 1.1.2002 יהיה מטבע האירו המטבע היחיד במדינות המשתתפות באיחוד המוניטרי, ולא יבוצעו עסקות במטבעות הלאומיים. החלפת המזומנים במטבעות אלו תתאפשר ברוב מדינות אלו עד 28.2.2002.                                                                                                  *   מזומנים השייכים למדינות האיחוד המוניטרי יצאו מהמחזור עם הנפקת מטבע האירו. הבנקים בארץ יאפשרו להמיר שטרי כסף בסניפים בהם קיימת פעילות במט"ח עד לאמצע חודש פברואר 2002.                                                                                                              *   המחאות הנקובות במטבעות הלאומיים ניתן יהיה להחליף עד לראשית חודש פברואר 2002, בתנאים הנוהגים בבנקים גם כיום. לאחר מועד זה יהיה הדבר כרוך בתשלום הוצאות גבייה גבוהות.                                                                                                                           *   בנקים מסוימים יקיימו מרכזי מידע וניתן יהיה לפנות אליהם לבירור פרטים וקבלת מידע.
האיחוד המוניטרי האירופאי שנכנס לתוקף בינואר 1999, יגיע לשיאו עם הנפקתו של מטבע אירופאי אחיד – האירו (שטרות ומעות), והוצאת המטבעות הלאומיים מהמחזור. ביום 1.1.1999 הונהג מטבע האירו בקרב המדינות המשתתפות באיחוד המוניטרי, אם כי האירו טרם הונפק פיזית. עם הנהגתו של מטבע האירו נקבעו שערי חליפין קבועים בין מטבע זה לבין כל אחד מ- 12 המטבעות של המדינות המשתתפות באיחוד המוניטרי (אוסטריה, איטליה, אירלנד, בלגיה, גרמניה, הולנד, יוון, לוקסמבורג, ספרד, פורטוגל, פינלנד וצרפת).
לקראת המעבר מטבע האירו מבקשים בבנק ישראל ובאיגוד הבנקים להבהיר לציבור כי:                        -      במשך תקופת המעבר, מיום 1.1.1999 ועד ליום 31.12.2001, מתקיימים המטבעות הלאומיים לצד מטבע האירו, וניתן לבצע פעילות הן במטבעות הלאומיים והן במטבע האירו.
-     מיום 1.1.2002 יהיה מטבע האירו המטבע היחיד במדינות המשתתפות באיחוד המוניטרי, ולא יבוצעו עסקות במטבעות הלאומיים. החלפת המזומנים של המטבעות הלאומיים תתאפשר ברוב מדינות אלו עד 28.2.2002.
-     מאחר וכבר ביום 1.1.1999 נקבעו שערי חליפין קבועים בין המטבעות הלאומיים לבין מטבע האירו, הרי שהמרת הכספים הנקובים במטבעות הלאומיים למטבע האירו, אינה כרוכה בשינוי ערכם של כספים אלו.
-    הבנקים בישראל נערכים לקראת המעבר למטבע האירו. הערכות זו כוללת הסברה ללקוחות, פניה בעל פה ובכתב ללקוחות המנהלים פעילות במטבעות הלאומיים וכו'.                                       הבנקים קבעו לעצמם מועדים שונים למעבר כולל מהמטבעות הלאומיים למטבע האירו. במסגרתו, עסקות ואחזקות שעדיין יהיו במטבעות הלאומיים יומרו למטבע האירו, והודעות על כך תשלחנה ללקוחות. חלק מהבנקים מאפשרים כבר עתה ללקוחות להמיר את עסקותיהם במטבעות הלאומיים לעסקות במטבע האירו. מזומנים של מטבע האירו יוכלו הלקוחות לקבל בסניפי הבנקים החל מיום 1.1.2002.
-    מזומנים השייכים למדינות האיחוד המוניטרי יצאו מהמחזור עם הנפקת מטבע האירו. הבנקים יאפשרו להמיר שטרי כסף בסניפים בהם קיימת פעילות במט"ח עד לאמצע חודש פברואר 2002 בתנאים הנוהגים בבנקים גם יום, ואילו לאחר מועד זה תהיה ההמרה כרוכה בתשלום הוצאות גבייה גבוהות הנובעות מהפרוצדורה המיוחדת שתהיה כרוכה בהמרת שטרות אלו לאחר מועד זה. על הלקוחות לברר עם פקידי הבנק את המועד המדויק בנוגע לאמור לעיל.                             יש להדגיש, כי הבנקים אינם נוהגים להמיר מעות של מדינות חוץ כי אם שטרי כסף בלבד.
-    המחאות למיניהן הנקובות במטבעות הלאומיים ניתן יהיה להציג עד לראשית חודש פברואר 2002 בתנאים הנוהגים בבנקים גם כיום. לאחר מועד זה יהיה הדבר כרוך בתשלום הוצאות גבייה גבוהות. על הלקוחות לברר עם פקידי הבנק את מועד המדויק בנוגע לאמור לעיל.
מהבנקים נמסר כי ניתן יהיה לפנות לפקידים העוסקים במטבע חוץ בבנקים, בשאלות והבהרות כלליות ופרטניות בכל הקשור למעבר למטבע האירו. בבנקים מסוימים יפעלו מוקדים מיוחדים לשם מתן תשובות ללקוחות בסוגיה זו.
לתשומת לב הלקוחות, ישנם מטבעות אירופאיים אשר אינם מצטרפים לאיחוד המוניטרי, כגון לירה שטרלינג ופרנק שוויצרי. אי לכך ניתן יהיה לבצע פעילות במטבעות אלו גם לאחר הנפקת מטבע האירו.