הודעה לעיתונות
עלויות ומרווחים של האשראי השקלי הלא-צמוד  במערכת הבנקאות בחודש מאי 2000
על פי נתוני הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, ירדה הריבית הממוצעת על סך האשראי הלא-צמוד לציבור בחודש מאי והסתכמה ב- 12.91% לעומת 13.16% באפריל.
הריבית הממוצעת על האשראי לזמן קצוב ירדה בחודש מאי והסתכמה ב- 11.63%, לעומת 11.87% בחודש הקודם.  הריבית הממוצעת על האשראי בחשבונות חח"ד ועו"ש ביתרות חובה ירדה אף היא והסתכמה ב-15.86% במאי, לעומת 16.11% בחודש הקודם.
בתחום פיקדונות הציבור, ירדה הריבית הממוצעת על הפיקדונות השקליים בחודש מאי והסתכמה ב- 8.06%, לעומת 8.32% בחודש הקודם. הריבית הממוצעת על פיקדונות לזמן קצוב במאי ירדה והסתכמה ב- 8.63%, לעומת 8.92% בחודש הקודם. הריבית הממוצעת על עו"ש ביתרת זכות ירדה במאי והסתכמה ב- 2.03%, לעומת 2.2% בחודש הקודם.
פער הריבית בפעילות הבנקים מול הציבור- הפער בין הריבית שגובים הבנקים על האשראי לבין הריבית שהם משלמים למפקידים- הגיע במאי ל- 4.85%, לעומת 4.84 באפריל.
המרווח הפיננסי של הבנקים- ההפרש בין התשואות על סך הנכסים לעלות סך ההתחייבויות במגזר השקלי הלא צמוד- עלה במאי ל- 3.35%, לעומת 3.28% בחודש הקודם.
היתרה הממוצעת של סך כל האשראי לציבור, במגזר השקלי הלא צמוד, גדלה בחודש מאי והסתכמה ב- 192.2 מיליארדי ש"ח, לעומת 191.7 מיליארדים