הסתיים סכסוך העבודה בבנק ישראל
מבנק ישראל נמסר כי נחתם היום הסכם בין הנהלת הבנק לועד העובדים, ובכך הגיע לסיומו סכסוך העבודה ומתבטלים העיצומים שנמשכו למעלה מ- 4 חודשים.
בהסכם לשנים 2001 ו- 2002 נקבע שי שיעור הקידום השנתי ירד, לעומת הממוצע ששרר בבנק בשנים קודמות, ובכך יותאמו שיעורי הקידום הנדרשים, על מנת לשמור על המבנה הארגוני של הבנק, ולאפשר קידום עובדים בהתאם לשיקולים ניהוליים. בהסכם נקבע כי בשנת 2001 יקודמו 36.5% מעובדי הבנק בדרגה ובשנת 2002 יקודמו 34% וזאת לעומת ממוצע של כ- 45% ב- 15 השנים האחרונות.
מבנק ישראל חוזרים ומדגישים כי להנהלת הבנק לא הייתה כל כוונה לשחוק את שכר עובדי הבנק ביחס לעובדי הסקטור הציבורי והשינויים שעליהם עמדה ההנהלה נבעו מצרכים ניהוליים שהיו עלולים להגביר עוד יותר את הימצאותם של עובדים רבים יחסית בדרגות גבוהות בבנק.
במסגרת ההסכם הוקם צוות שמטרתו לבחון נושאים שונים הקשורים לתהליך איוש משרות בבנק, ובתקופת הביניים של עד שנתיים, הוסכם על מספר שינויים שיופעלו באופן זמני בתחום זה.
בעקבות ההסכם יבטלו ההסתדרות וועד העובדים את סכסוך העבודה הקיבוצי שהוכרז בינואר 2001, והועד יגרום להפסקה מוחלטת של העיצומים הננקטים. כמו כן, ההסתדרות וועד העובדים הארצי מושכים את התביעה בבית הדין לעבודה בדבר מנויים שעליהם החליט הנגיד בחודש מרץ.
בבנק ישראל מציינים כי, במהלך המשא ומתן נידונו מספר נושאים נוספים הקשורים ליחסי העבודה בבנק, וההסכמות שהושגו מניחות תשתית ראויה למבנה נכון יותר של ניהול כוח האדם בבנק. מהנהלת הבנק נמסר כי במסגרת מדיניות ההתייעלות פחתה מצבת כח האדם בבנק ב- 5 השנים האחרונות ב- 100 עובדים - צמצום של למעלה מ- 10% ממספר העובדים הכולל.
מהנהלת הבנק נמסר שעם חתימת ההסכם תחזור עבודת הבנק למתכונות מלאה בכל תחומי הפעילות.