20.12.2009                                                                                                                                                                                    
 
הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל, ספטמבר 2009
 
 
ברביע השלישי של השנה גדל שווי תיק הנכסים של תושבי ישראל בחו"ל בכ-14.5 מיליארדי דולרים (7.4%). הגידול נבע בעיקר מעלייה
בנכסי הרזרבה, כתוצאה מרכישות המט"ח של בנק ישראל (9 מיליארדים), אך גם מגידול בשווי התיק הפיננסי.
 
יתרת ההתחייבויות של המשק לתושבי חוץ עלתה ברביע השלישי של השנה בכ-10 מיליארדי דולרים (5.2%); הגידול נבע בעיקר מעליית
מחירי המניות הישראליות, אך גם מהמשך ההשקעות הישירות, ומהשקעות באגרות חוב ממשלתיות.
 
עודף הנכסים נטו של המשק מול חו"ל עלה ברביע השלישי של השנה בכ-4 מיליארדי דולרים ועמד בסוף ספטמבר 2009 על כ-6
מיליארדים.
 
עודף הנכסים על ההתחייבויות במכשירי חוב, המשיך לגדול גם ברביע השלישי של 2009, כך שהחוב החיצוני נטו של המשק הגיע לרמה
שלילית של 55 מיליארדי דולרים.
 
 

 
עודף הנכסים נטו של המשק מול חו"ל עלה ברביע השלישי של השנה בכ-4 מיליארדי דולרים ועמד בסוף ספטמבר 2009 על כ-6 מיליארדים. העלייה בעודף הנכסים נובעת מהמשך הגידול ביתרות מט"ח של בנק ישראל, ומגידול בזרמי ההשקעה ובמחירי המניות הזרות בחו"ל; אלה קוזזו בחלקן על ידי עליית מחירי המניות הישראליות שבידי תושבי חוץ. כך עולה מנתונים שפורסמו היום על ידי החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל.
יתרת הנכסים של המשק בחו"ל הסתכמה בסוף ספטמבר 2009 בכ-212 מיליארדי דולרים גידול של כ-14.5 מיליארדים (7.4%), בהשוואה ליתרה בסוף יוני 2009. עיקר הגידול נרשם בנכסי הרזרבה ובשווי התיק הפיננסי הסחיר – שילוב של השקעות נטו במניות זרות ועלייה במחירן בשווקים הגלובליים.
יתרת ההשקעות הפיננסיות של תושבי ישראל בני"ע סחירים בחו"ל גדלה ברביע השלישי של השנה בכ- 5.2 מיליארדים (12.5%) לרמה של 46.7 מיליארדים: הגידול בזרמי ההשקעה במניות ובמחירן בשווקים הגלובליים קוזז חלקית במימושים נטו באג"ח זרות.
מתחילת השנה חל גידול של כ- 11 מיליארדי דולרים בשווי התיק הסחיר בחו"ל (31%) שנבע מהשקעות בחו"ל של כ-4.4 מיליארדים – בעיקר ע"י משקיעים מוסדיים - וגידול בשווי התיק של כ-5.9 מיליארדים (17%) כתוצאה מעליית מחירים בבורסות בחו"ל.
יתרת ההשקעות הישירות של המשק בחו"ל הסתכמה בסוף ספטמבר 2009 בכ-53.1 מיליארדי דולרים. מתחילת 2009 חל גידול של כ- 0.8 מיליארד דולרים בלבד בזרמי ההשקעות הישירות של תושבי ישראל בחו"ל.
יתרת ההשקעות האחרות של תושבי ישראל בחו"ל - הכוללת פיקדונות ואשראים – קטנה ברביע השלישי של השנה בכ-2.2 מיליארדי דולר (4.1%) כתוצאה מהמשך הירידה בפיקדונות הבנקים בחו"ל. מתחילת השנה מימשו הבנקים פיקדונות בחו"ל בהיקף של כ-4.6 מיליארדי דולרים (31%), זאת בהמשך למימושים של כ-9 מיליארדים ב-2008.
יתרות מטבע חוץ של בנק ישראל (הרזרבות) גדלו ב-17.5 מיליארדי דולרים (41%) מאז תחילת השנה, כתוצאה מהמשך מדיניות בנק ישראל לרכישת מט"ח מאז חודש מארס 2008.
הרכב תיק הנכסים בחו"ל
במהלך 2009 חל שינוי בהרכב תיק הנכסים של תושבי ישראל בחו"ל, בכיוון של ירידה במשקל האשראי והפיקדונות ועלייה במשקל ההשקעות הפיננסיות בני"ע סחירים (תרשים 1).
יתרת ההתחייבויות של המשק לחו"ל עלתה ברביע השלישי של השנה בכ-10 מיליארדי דולרים (5.2%) לרמה של 206 מיליארדים; בעיקר כתוצאה מעליית מחירי המניות בארץ (כ-5 מיליארדים), אך גם מהמשך ההשקעות הישירות, השקעות באגרות חוב ממשלתיות וגידול באשראי מתושבי חוץ.
מתחילת השנה גדלה יתרת ההתחייבויות של המשק לחו"ל ב-20.3 מיליארדי דולרים (11%) מזה כ-17 מיליארדים (כ-9%) בגין עליית מחירי המניות המוחזקות ע"י תושבי חוץ.
יתרת ההשקעות הישירות של תושבי חוץ בישראל גדלה ברביע השלישי בכ-1.8 מיליארדי דולרים מזה כ-1.5 מיליארדים גידול בזרם ההשקעות.
יתרת ההשקעות הפיננסיות של תושבי חוץ בני"ע סחירים עלתה ברביע השלישי של השנה ב-5.8 מיליארדי דולרים (7%) בעיקר כתוצאה מעליית מחירי המניות, והיא עמדה בסוף ספטמבר על 86 מיליארדים; באג"ח השקליות נרשמו השקעות נטו של כמיליארד דולרים, זרמי ההשקעה נטו במניות היו אפסיים.
עוד עולה מנתוני החטיבה למידע ולסטטיסטיקה כי שווי התיק הפיננסי של תושבי חוץ בבורסה לני"ע בתל-אביב גדל מאז תחילת השנה בכ-9 מיליארדי דולרים ועמד בסוף ספטמבר על 25 מיליארדים, מזה כ-13 מיליארדים יתרת השקעות פיננסיות במניות (תרשים 2). מאומדן התפלגות המחזיקים במניות בתל-אביב לחודש ספטמבר עולה כי, כ-6 מיליארדי דולרים מוחזקים ע"י קרנות השקעה זרות וכ-2.3 מיליארדים ע"י משקיעים מוסדיים.
החוב החיצוני
יתרת החוב החיצוני ברוטו של המשק הסתכמה בסוף ספטמבר 2009 בכ-87.9 מיליארדי דולרים, עלייה של כ-3.9 מיליארדים (4.6%) בהשוואה לסוף יוני 2009; הגידול בחוב נבע מעלייה בהשקעות של תושבי חוץ באג"ח ישראליות, גידול באשראי ספקים של הסקטור הפרטי הלא-בנקאי, ובהלוואות מתושבי חוץ. היחס שבין החוב החיצוני ברוטו לתמ"ג ירד, מתחילת השנה, בנקודת אחוז ל- 44% .
מנתונים על החוב החיצוני נטו של המשק עולה כי, נמשך הגידול בהיקף ההלוואות נטו של המשק לחו"ל. כך, עמד עודף הנכסים על ההתחייבויות של המשק במכשירי חוב בספטמבר 2009 על 55 מיליארדי דולרים - גידול של כ-4 מיליארדים ברביע השלישי ושל כ-11 מיליארדים בהשוואה לסוף 2008 (תרשים 3).
עודף הנכסים לזמן קצר הסתכם בסוף ספטמבר 2009 בכ-66 מיליארדים ומשקף יחס כיסוי גבוה - היקף הנכסים לזמן קצר גדול פי 2.7 מהחוב לזמן הקצר.