הנחיות הפיקוח על הבנקים לתאגידים הבנקאיים
באשר להערכותם בתחום המיחשוב לקראת שנת 2000
המפקח על הבנקים, מר זאב אבלס, פירסם היום הנחיות נוספות לבנקים בנושא ההיערכות להתאמת מערכות המיכון לקראת שנת 2000 (בעיית "באג" 2000). ההנחיות החדשות כוללות:
חובת גילוי בדוחות הכספיים על מצב היערכותו של הבנק ועל העלויות הכרוכות בכך.
יצירת מערך בקרה, מעקב ודיווח פנימי מיוחד בכל בנקים אחר התקדמות התאמת מערכותיו.
הגברת הבדיקות של הלווים, אשר בעיית שנת 2000 עלולה להשפיע על עסקיהם באופן שיסכן את האשראי.
כידוע, בעיית שנת 2000 נעוצה בכך שמערכות מיכון שיוצרו ותוכנתו בעבר כללו את רישום וחישוב השנים על בסיס שתי ספרות בלבד. שנת 2000, על כן, תיוצג במערכות אלה ע"י הספרות 00, דבר שעלול להביא לטעויות ואף לכשל המערכות. הערכות מיכונית נאותה, מבעוד מועד, של התאגידים הבנקאיים לקראת שנת 2000 הינה חיונית במיוחד, בשל ההשלכות שעלולות להיות לכך על התאגיד הבנקאי הבודד, על המערכת הבנקאית בכללותה ועל המערכות המישקיות. הפיקוח על הבנקים ביקש עוד לקראת סוף שנת 1996 מהדירקטוריונים של הבנקים להיערך לנושא. ואכן, הבנקאים משקיעים מאמצים ומשאבים ניכרים לנושא, והפיקוח על הבנקים עוקב מקרוב אחר ההתקדמות בכל בנק.
ההוראות הנוספות של הפיקוח על הבנקים כוללות שלושה רכיבים:
גילוי בדיווח לציבור באשר להערכות התאגיד הבנקאי בתחום המיחשוב לקראת שנת 2000.
בדוח הדירקטוריון של תאגיד בנקאי, המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות והמתפרסם לציבור, יהיה על הבנקים לכלול גילוי באשר למידת הערכותם בתחום המיחשוב לקראת שנת 2000, ולציין את ההוצאה הכוללת החזויה עד להשלמת הערכות זו ואת ההוצאה שנזקפה בגינה בדוח רווח והפסד.
בקרה על התקדמות התאגיד הבנקאי לגבי הערכותו בתחום המיחשוב לקראת שנת 2000.
הבנקים מתבקשים לכלול את נושא "היערכות לשנת 2000" בסדר היום של כל ישיבות הדירקטוריון במהלך השנים 1998 ו- 1999. הנושא יכלול סקירת המנכ"ל שתלווה בדיווח חודשי מעודכן על התקדמות ההיערכות, ולאחר דיון  יתקבלו החלטות, במידת הצורך, על הצעדים הנדרשים במקרים של חריגות ובעיות העולות מתוך הדיווח. לשם כך, ועל מנת להבטיח שליטה ובקרה הולמים. קבע המפקח על הבנקים מתכונת דיווח חודשי פנימי שהתאגידים הבנקאיים מתבקשים להגיש להנהלותיהם. מתכונת דיווח אחידה זו תסייע גם לפיקוח על הבנקים במעקב אחר אופן ההתקדמות לפתרון הבעיה, הן בתאגידים הבנקאיים השונים והן במערכות הבנקאיות בכללה.
 
סיכון אשראי שעלול לנבוע מבעיית שנת ה-  2000 בהנחיות לבנקים, הדגיש המפקח על הבנקים גם את ההשלכות העקיפות שעלולות להיות לבעיה הנדונה על סיכוי האשראי  הבנקאי – פגיעה ביכולת הניהול ובכושר הפרעון של לווים אשר לא יערכו כיאות ובמועד לנושא. סיכון אשראי נוסף עלול לנבוע מלווים אשר המוצרים שהם משווקים אינם מותאמים לשנת  2000 – פגיעה במכירות ותביעות נזיקין כנגדם. הבנקים התבקשו להגדיר את הלווים  הנמצאים בסיכון זה, ואת מתכונת הטיפול בהם.
מהפיקוח על הבנקים נמסר, כי ההנחיות הנוספות נועדו בעיקר להגביר את הבקרות על מנת להבטיח את סיום היערכות הבנקים במועד.
בפיקוח על הבנקים מציינים, כי נושא ההערכות הנדרשת מהבנקים בתחום המחשוב לקראת שנת 2000 עלה בעבר בפגישות ותכתובות שהתקיימו בן התאגידים הבנקאיים לנציגי הפיקוח על הבנקים, בהן הודגשה חשיבות ההערכות המיוחדת מצד הבנקים להתאמת מערכות המיכון לקראת שנת 2000. כמו כן, הפיקוח על הבנקים מסר לתאגידים הבנקאיים מזכר שהוכן בנושא זה ע"י ועדת בזל.