הסדרת החסכון לפנסיה*
 
החסכון לפנסיה, כפי שהוא מנוהל היום אצלנו, לוקה בשישי פגמים קשים:
 
×        האחד: הוא סובל מגרעונות אקטואריים גדולים, ולכן איננו בר-קיימא מבחינה כלכלית; 
×        השני: הוא נשען ברובו על איגרות חוב בלתי סחירות של הממשלה ובכך מבטיח תשואה אשר
המשק אינו יכול לעמוד בה לטווח ארוך, ותוך כדי כך גם פוגע בפיתוח שוק ההון, ולכן בהשקעות
ובצמיחה במשק;
×        השלישי: הוא מחייב את הממשלה להנפיק איגרות חוב בלתי סחירות בכמות שאיננה קשורה
לצרכי מימון הגרעון בתקציב ובכך פוגע קשה בשוק איגרות החוב הסחירות וביכולת לנהל את
מימון התקציב בצורה מושכלת;
×        הרביעי: הענף אינו מנוהל על בסיס תחרותי, ובכך נפגעת טובת החוסך; 
×        החמישי: הפנסיה התקציבית מקיפה עדיין חלק חשוב מההתחייבויות הפנסיוניות במשק; 
×        השישי: הביטוח הפנסיוני מקיף רק חלק מהאוכלוסיה, ובכך מטיל על המדינה נטל עודף של
תמיכה באוכלוסיה מבוגרת שהממשלה איננה יכולה לעמוד בו.
 
אלה שש סיבות טובות להסדיר את הנושא. עם זאת ראוי להזהיר את העוסקים בכך כי אם הסדרת
הנושא תתבטא רק בכך שנרחיב את מעגל המבוטחים לפנסיה בלי לתקן מן היסוד את הפגמים הקיימים
- אנחנו מאיצים במו-ידינו את המועד בו תיקלע מערכת החסכון לפנסיה למשבר חריף וייגרם נזק כבד
למשק בכללו. להסדיר את הנושא צריך, אבל צריך לעשות זאת בצורה שתבטיח את קיום המערכת
לטווח ארוך ותביא את התועלת המצופה לפרט החוסך ולמשק.
 
מה הם, אפוא, העקרונות עליהם צריך לבסס את המיבנה החדש. נמנה שישה כאלה:
 
×        אחד: חובת החסכון לפנסיה תחול על כל עובד במשק, שכיר ועצמאי. 
×        שני: תמיכת המדינה בחסכון לפנסיה תתבטא, כמקובל היום, בהטבות מס בשלב ההפרשה,
ובמידת האפשר - גם בפטור ממס בשלב הצבירה. עם זאת, בשל סדרי העדיפויות בתקציב,
והצורך להתחשב בעלויות המעסיקים, יש להגביל הטבה זו להפרשות עד גובה השכר הממוצע
במשק.
×        שלישי: קרנות הפנסיה תתבססנה רק על השקעה בשוק ההון, ותהיינה מאוזנות אקטוארית. 
 
×        רביעי: המדינה לא תיתן ערבות לתשואת הקרנות אולם תקיים מערכת רישוי ופיקוח, אשר
תעמיד לעצמה כמטרה להבטיח את יציבות הקרנות.
×        חמישי: בידי העמית תינתן הזכות הבלעדית להחליט לאיזו קרן להצטרף, וכן הזכות לעבור מקרן
לקרן, או לחלק את כספו בין קרנות שונות. מערכת הפיקוח תיקבע כללים אחידים להעמדת מידע
השוואתי שוטף, לרשות העמית, על ביצועי הקרנות.
×        שישי: גיל הפרישה יועלה בהתאם להארכת תוחלת החיים.
 
 
לבסוף שתי הערות:
 
×        ראשית: מן הראוי היה שקידום חוק פנסיה כללי ייעשה ע"י הממשלה, בהבנה עם ההסתדרות והמעסיקים;
×        שנית, צריך לטפל גם בעבר:
ü לבצע תכניות הבראה לגבי קרנות הפנסיה הוותיקות, כפי שהחליטה הממשלה במארס 1995;
ü לסגור את קרנות הפנסיה החדשות בפני עמיתים נוספים, משום שאף הן סובלות מגרעונות
אקטואריים, עימם אין להשלים, והן עדיין נשענות, ב- 70% מהתיק, על איגרות חוב ממשלתיות
לא-סחירות.
 
 
__________________
 
*לרגל פתיחת הדיון בכנסת בהצעות חוק פרטיות בנושא.